5 november 2015

EEN KORT VRAAGJE I.V.M. EEN UITBRENG VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN NV VIA EEN KAPITAALVERMINDERING (WERKELIJK GESTORT KAPITAAL).

 

Moet dit gebeuren in twee notariële aktes, met name eerst de akte van kapitaalvermindering, dan de wachttijd van twee maanden respecteren i.v.m. de periode van zekerheidstelling van derden (art. 613 W. Venn. / art. 7:209 WVV) en dan de uitbreng realiseren via een tweede notariële akte, of mag dit alles in één akte – kapitaalvermindering en uitbreng tezamen?

Als antwoord op de vraag verwijst het ICCI naar F. Bouckaert, Notarieel vennootschapsrecht : N.V. en B.V.B.A., Mechelen, Kluwer, 2000, p. 673, nr. 13.13:

 

De kapitaalvermindering heeft dadelijk plaats, doch de uitkering wordt opgeschort, als de schuldeisers tijdig in beweging komen [1]De vordering van de aandeelhouders is derhalve onderworpen aan een opschortende termijn en niet aan een opschortende voorwaarde [2].

 

Zolang de uitkering niet heeft plaatsgehad, vertaalt zich de boekhoudkundige situatie door inboeking van de schuld jegens de vennoten in de vorm van een lopende rekening.

 

Een en ander geldt ook, bijaldien tot kapitaalvermindering besloten wordt om de aandeelhouders van hun stortingsplicht vrij te stellen, want ook in dit geval gaat het om een reële kapitaalvermindering. Derhalve zal de kapitaalreductie dadelijk worden ingeboekt en zullen de rechten van de aandeelhouders in de vorm van een lopende rekening gestalte krijgen, zolang tot uitbetaling door compensatie niet werd overgegaan.” [3].

 

Het ICCI is derhalve van oordeel dat de operatie van een uitbreng via een reële kapitaalvermindering kan gebeuren in één notariële akte op voorwaarde dat er binnen deze akte een opschortende termijn wordt gestipuleerd teneinde te kunnen voldoen aan de vereiste inzake zekerheidsstelling zoals bepaald in artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

Hiertoe heeft ere-notaris F. Bouckaert in voormelde publicatie [4] een model van besluit tot reële kapitaalvermindering uitgewerkt, dat op heldere wijze aangeeft dat deze operatie kan gebeuren in één notariële akte (die weliswaar een uittreksel van drie besluiten van de algemene vergadering van de vennootschap omvat). Voor de volledigheid geeft het ICCI hieronder een uittreksel van dit model weer.


  

BESLUIT TOT REËLE KAPITAALVERMINDERING

(…)

A. Dat de algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agendapunten:

 

1) a) kapitaalvermindering met … [€] om het kapitaal te herleiden van … [€] tot … [€] door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal. (…)

 

b) De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas geschieden, indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens [artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen] geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de raad van bestuur slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

(…)

2) Aanpassing van de statuten om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de kapitaalvermindering.

 

3) Opdracht aan de raad van bestuur om het besluit tot kapitaalvermindering tot uitvoer te brengen.

 

B. Dat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten aangezien de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

 

De vergadering neemt vervolgens volgende besluiten.

 

  • EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap met … [€] te verminderen, zodat het kapitaal van … [€] tot … [€] wordt herleid. (…)

 

De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling van de aandeelhouders onder naleving van de voorwaarden zoals in punt A)1)b) de agenda vermeld.

 

Het besluit wordt genomen met …

  

  • TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist artikel … als volgt te wijzigen.


“Het kapitaal van de vennootschap bedraagt … 
[€] verdeeld in … gelijke aandelen zonder nominale waarde. Ieder aandeel vertegenwoordigt één/ … van het kapitaal.”

 

Het besluit wordt genomen met …

 

  • DERDE BESLUIT

De raad van bestuur wordt opdracht gegeven de kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.”.

 

Graag herinnert het ICCI eraan dat de registratierechten in voorkomend geval verschuldigd zijn op elke overdracht van gebouwen die worden overgedragen door de verkoop, en dat deze registratierechten, in principe, ten laste zijn van de begunstigde aandeelhouder.

 

In ieder geval raadt het ICCI aan om hiervoor verder contact op te nemen met de instrumenterende notaris in dit dossier.


[1] B. Van Bruystegem, De vennootschappenwet ’86, 65.”.

[2] K. Geens, (noot onder Cass. 22 mei 1987), TRV, 1988, 55, 13.”.

[3] A. Benoit-Moury, « Dix ans de jurisprudence en matière de sociétés », Act.dr. 1991, p. 149, nr. 66.”.

[4] F. Bouckaert, Notarieel vennootschapsrecht : N.V. en B.V.B.A., Mechelen, Kluwer, 2000, p. 673-674, nr. 13.13.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.