17 juli 2019

Kan het ICCI een advies geven over onderstaande situatie?

 1. In de loop van het jaar 2018 werd het Gemeentedecreet van 15 juli 2015 (hierna: “Gemeentedecreet”) gewijzigd door het Decreet over het lokaal bestuur dat van kracht is sinds 1 januari 2019. Artikel 243bis van het Gemeentedecreet omtrent de aanstelling van een commissaris bij de autonome gemeentebedrijven (AGB’s) werd dus eveneens gewijzigd sinds 1 januari 2019. De nieuwe bepalingen vereisen niet langer een controle door de commissaris van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) -jaarrekening van een AGB. Daarentegen blijft de controle door de commissaris van de NBB-jaarrekening bestaan indien aan groottecriteria voorzien in het artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden overschreden.

   

  In dit kader stelt men het ICCI de volgende vragen:

  • Kan het voorbeeldverslag inzake BBC-rapportering ongewijzigd gebruikt worden?
  • Zal het ICCI nieuwe voorbeeldverslagen ter beschikking stellen?
 2. Voormeld artikel 243bis van het Gemeentedecreet werd opgeheven door artikel 577, 54° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

  Meer bepaald luidde dit artikel 243bis, § 1 van het Gemeentedecreet als volgt:

  “§ 1. De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad. […].”

  Sinds 1 januari 2019 werd artikel 243bis van het Gemeentedecreet gewijzigd door artikel 243 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, dat het volgende bepaalt:

  § 1. De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

  § 2. De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, tenzij de gemeenteraad ervoor gekozen heeft om alle leden van de gemeenteraad te benoemen als lid van de raad van bestuur.

     Als de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

  § 3. Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, met toepassing van artikel 286, § 1, en het autonoom gemeentebedrijf de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd.”.

 3. Uit het bovenstaande volgt dat de decretale afschaffing van de controle door de commissaris enkel betrekking heeft op de BBC-jaarrekening. Vanaf 1 januari 2019 moet een AGB enkel een commissaris benoemen wanneer het een statutaire opdracht vervult van commerciële, financiële of industriële aard en voor zover dat meer dan één van de groottecriteria van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die gelden voor de ondernemingen onderworpen aan het Wetboek van vennootschappen / Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zijn overschreden.[1]

  Uiteraard blijft het mogelijk dat de AGB’s er vrijwillig voor kiezen om hun jaarrekeningen aan een voorafgaande revisorale controle te onderwerpen.

 4. Om derhalve concreet de eerste vraag te beantwoorden, is het ICCI van mening dat er nog steeds een controle door de commissaris dient te worden gedaan over het boekjaar 2018 en dat er een commissarisverslag dient te worden uitgebracht over de BBC-jaarrekening, aangezien de controle door een commissaris van de BBC-jaarrekening van de AGB’s pas vanaf 1 januari 2019 niet meer verplicht is.

  Het voorbeeldverslag beschikbaar op de website van het ICCI kan dus nog worden gebruikt voor de controle over het boekjaar 2018.

 5. Aangezien de controle door een commissaris van de BBC-jaarrekening van de AGB’s niet meer verplicht is sinds 1 januari 2019, zal dit voorbeeldverslag naar de toekomst toe niet langer worden gehanteerd en is het dan ook niet opportuun dat het ICCI het bestaand voorbeeldverslag zou bijwerken.


[1] Over het algemeen: een AGB dat een statutaire opdracht vervult van commerciële, financiële  of industriële aard moet, voor de ondememingsjaarrekening conform het Wetboek van vennootschappen/Wetboek van venootschappen en verenigingen, een commissaris aanstellen wanneer zij meer dan één van de volgende criteria overschrijdt:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
 • jaaromzet (exclusief btw): 9.000.000 euro;
 • balanstotaal: 4.500.000 euro.

(Cf. Art. III.90, § 2 van het Wetboek van economisch recht juncto art. 15 W. Venn. juncto art. 141 W. Venn / art. 1:24 WVV juncto 3:72 WVV).

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.