7 februari 2019

Kan het ICCI een advies verstrekken over onderstaande aangelegenheid?

Men beschrijft de volgende situatie: men is commissaris van vennootschap X, dewelke haar maatschappelijk doel wil wijzigen. De staat van activa en passiva die bij het verslag zal worden gevoegd, is de afsluitdatum van het boekjaar van vennootschap X. De norm ISRE 2410 behandelt “tussentijdse financiële informatie” maar in casu gaat het over de afsluitdatum van het boekjaar of met andere woorden over een periode die gelijk is aan het boekjaar van de vennootschap.

De vraag rijst welke verslaggeving men dient te hanteren voor het opstellen van het revisoraal verslag in het kader van de artikelen 287 en 559 van het Wetboek van vennootschappen / artikelen 5:101 en 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

***

1. De artikelen 287, 413 en 559 van het Wetboek van vennootschappen bepalen het volgende:

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap, moet het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat.[SDB1] [SDB2] [SDB3] ”.

2. Het ICCI verwijst naar de door het IBR gepubliceerde technische nota bij de artikelen 287en 559 van het Wetboek van vennootschappen / artikelen 5:101 en 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (wijziging van het voorwerp of de doelen), gepubliceerd met de IBR-Omzendbrief 2016/03 [1].   Deze technische nota bevestigt dat, hoewel de IBR-Aanbeveling “Uitvoering van een beperkt nazicht door de commissaris bij een tussentijdse toestand”  opgeheven is, de opdracht inderdaad een beoordelingsopdracht is.

3. Overeenkomstig de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België, zijn de internationale standaarden voor beoordelingsopdrachten (International Standards on Review Engagements, ISRE’s) van toepassing op de beoordeling (“het beperkt nazicht”) van de historische financiële informatie [2]. Aangezien de artikelen 287en 559 van het Wetboek van vennootschappen/ artikelen 5:101 en 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de opdracht aan de commissaris van de vennootschap toevertrouwen en een afzonderlijk verslag over de staat van activa en passiva vereisen, zal ISRE 2410 “Beoordeling van tussentijdse financiële informatie, uitgevoerd door de onafhankelijke auditor van de entiteit” van toepassing zijn op deze opdracht.

Paragraaf 3a van ISRE 2410, zoals van toepassing in België [3], bepaalt dat:

“3a. Deze ISRE is gericht op de uitvoering van een beoordeling van de tussentijdse financiële informatie door de auditor van een entiteit. Echter, deze standaard moet worden toegepast, in zoverre aangepast aan de gegeven omstandigheden als noodzakelijk is, in het geval de auditor van een entiteit een opdracht onderneemt tot het uitvoeren van een beoordeling van historische financiële informatie anders dan de tussentijdse financiële informatie van een controlecliënt.”.

4. Het ICCI is derhalve van oordeel dat men in voorkomend geval een beperkt nazicht moet uitvoeren en dus ISRE 2410  moet toepassen op de opdracht van artikelen 287en 559  van het Wetboek van vennootschappen / artikelen 5:101 en 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (in zoverre als noodzakelijk aangepast aan de gegeven omstandigheden).

__________________

[1] De technische nota’s van het IBR kunnen hier geraadpleegd.

[2] Een ontwerp van norm tot wijziging van de norm van 10 november 2009 werd op 10 augustus 2018 goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en ligt ter goedkeuring door de minister van Economie voor. Dit ontwerp van norm voorziet dat §3 als volgt zal luiden: “De  beoordeling  van  de tussentijdse historische financiële  informatie uitgevoerd  door  een bedrijfsrevisor dient  te  gebeuren overeenkomstig de International  Standard  on  Review Engagement (ISRE) 2410 (…).”.

[3] Voor de vertaling van de in België van toepassing zijnde ISRE 2410 kan men de website van het IBR raadplegen.

 

 

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.