7 augustus 2015

Kan het ICCI een advies geven omtrent de hieronder vermelde situatie?

Een BVBA / BV verzoekt om een verslag voorafgaandelijk aan haar ontbinding op te maken.

De BVBA / BV heeft haar activiteit van aannemer gestopt per 31 december 1998 / per 31 december 2025 wat ook het laatste jaar was dat zij een jaarrekening opmaakte en neerlegde.

De vennootschap werd ambtshalve doorgehaald in de Kruispuntbank van Ondernemingen wegens niet-neerlegging jaarrekening. Dient de vennootschap deze toestand vooraf te regulariseren en al haar jaarrekeningen op te maken en neer te leggen vooral zij kan vereffenen?

  

Artikel III.42, § 1, 4° van boek III van het Wetboek van economische recht (WER) bepaalt:

[§ 1. In afwijking van de procedure voorzien in artikel III.39 kan de beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen zonder aanrekening van de kosten overgaan tot :]

  (…)

  4° de ambtshalve doorhaling van de vennootschappen zoals bedoeld in artikel 2 van het Wetboek van vennootschappen [/ artikel 1:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen] die, volgens de gegevens van de Nationale Bank van België, voor ten minste drie opeenvolgende boekjaren, niet hebben voldaan aan de verplichting tot neerlegging van hun jaarrekeningen overeenkomstig de artikelen 98 en 100 van het Wetboek van vennootschappen [/ artikel 3:10 en 3:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen]. Deze doorhaling is niet van toepassing op de vennootschappen bedoeld in artikel 97 van het Wetboek van vennootschappen [/artikel 3:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen]. De beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen gaat over tot de intrekking van de doorhaling na de neerlegging bij de Nationale Bank van België van de niet neergelegde jaarrekeningen;”.

Ondanks de doorhaling blijven de gegevens van de geschrapte bedrijven beschikbaar voor de administratie en voor de burgers. De doorhaling leidt immers niet tot de ontbinding van de vennootschap. De doorgehaalde vennootschappen blijven juridisch bestaan.

Het ICCI is van oordeel dat de beheersdienst van de KBO pas zal overgaan tot de intrekking van de doorhaling van de BVBA / BV in casu indien de niet neergelegde jaarrekeningen worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Toch wenst het ICCI de aandacht te vestigen op artikel III.26 van het Boek III van het WER. Overeenkomstig deze bepaling is iedere vordering van een vennootschap onontvankelijk indien deze vennootschap niet is ingeschreven in de KBO. Bijgevolg is het ICCI van oordeel dat er drie mogelijkheden bestaan om de betrokken BVBA / BV te ontbinden:

  1. de BVBA / BV regulariseert haar toestand (en dus haar jaarrekeningen van de laatste 3 jaar opmaakt en neerlegt; de Helpdesk van de KBO heeft ons bevestigd dat enkel de jaarrekeningen van de laatste 3 jaar dienen te worden neergelegd om de ambtshalve doorhaling in de KBO te kunnen intrekken [1]);
  1. de BVBA / BV opteert voor de ontbinding en vereffening in één akte (voor zover de voorwaarden van art.184, § 5 W. Venn. / art. 2:80, WVV. zijn vervuld). In dit geval dient geen vereffenaar te worden aangesteld (de aanstelling van de vereffenaar dient te worden bevestigd door de rechtbank, overeenkomstig art. 184, § 2 W. Venn. / art. 2:84WVV.); of
  1. een belanghebbende stelt een vordering tot ontbinding in tegen de vennootschap op grond van artikel 182, §§ 1 en 2 van het Wetboek van vennootschappen / artikel2:74van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een bestuurder of aandeelhouder kan als belanghebbende optreden.

[1] De contactgegevens van de Helpdesk van de KBO zijn beschikbaar op https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/contactgegevens-van-de. .

 

 

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.