7 maart 2024

 1. De volgende situatie wordt beschreven:

  Wij zijn gelast met een omvorming van VOF naar BV. Volgende problematiek doet zich voor:

  1) Een notaris heeft de oprichting gedaan van de VOF met twee ‘inbrengers’ van ‘nijverheid’ en zonder vermelding van aandelen.

  2) Gelet op het feit dat de vennootschap louter werd opgericht en zonder effectieve inbreng (in geld) werd de vraag aan de notaris gesteld of er geen bijkomende inbreng nodig is, en deze stelt van niet.

  3) De VOF werd ook opgericht zonder aandelen – ook hier stelt de notaris dat er geen aandelen moeten worden uitgegeven bij de omvorming.

  Onze vraag is:

  1) Is het mogelijk dat een VOF omvormt naar BV en dit zonder bijkomende inbreng (geld/natura), maar dat er louter een inbreng in nijverheid is (bij oprichting van de VOF)?

  2) Klopt het eveneens dat er geen aandelen moeten worden uitgegeven? Artikel 5:40 WVV stelt nochtans dat er minstens één aandeel dient te zijn.

   

 2. Om de eerste vraag te beantwoorden, verwijst het ICCI naar artikel 5:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) dat het volgende bepaalt: “De besloten vennootschap is een vennootschap zonder kapitaal waarin de aandeelhouders slechts hun inbreng verbinden”. Aangezien een BV geen kapitaal heeft, lijkt het volkomen mogelijk om een VOF om te zetten naar een BV zonder bijkomende inbreng.

  Daarenboven wil het ICCI de aandacht vestigen op de artikelen 14:12 en 14:13 van het WVV, die specifieke regels bevatten met betrekking tot de aansprakelijkheid van de vennoten van een VOF in het kader van een dergelijke omzetting.

   

 3. Wat de tweede vraag betreft, verwijst het ICCI naar artikel 5:40 van het WVV, dat het volgende bepaalt: “De vennootschap moet minstens één aandeel uitgeven en minstens één aandeel moet stemrecht hebben. Een aandeel kan slechts worden uitgegeven in ruil voor een inbreng”.

  Bij de omzetting zal het dus wel noodzakelijk zijn om “het aandeel” van de bestaande vennoten te kwantificeren. Indien er in de statuten van de om te zetten VOF geen aandelen zijn voorzien, zal in de notariële akte van omzetting doch voorafgaand aan de omzetting het noodzakelijk zijn hieromtrent een agendapunt op te nemen om zo het aantal aandelen en de verdeling tussen de bestaande vennoten vast te stellen.

   

 4. Tot slot wenst het ICCI de aandacht te vestigen op het feit dat het enige doel van deze transactie niet het vermijden van de oprichtersaansprakelijkheid bedoeld in artikel 5:3 WVV en het vermijden van het opstellen van een financieel plan mag zijn, aangezien dit een vorm van wetsontduiking zou kunnen uitmaken ( [1] ).

 

*****

 

Sleutelwoorden: inbreng in natura, bijzondere opdrachten in het wetboek van vennootschappen

Mots-clés : apport en nature, missions particulières du Code des sociétés

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.