24 februari 2021

Is het deontologisch toegelaten om een wettelijke opdracht uit te voeren voor een accountancy klant van een ander kantoor dat lid is van hetzelfde netwerk (en waar dus ook een deel dezelfde aandeelhouders zijn dan ons revisorenkantoor)?

 

 

 1. De volgende vraag wordt gesteld:

   

  Ons revisorenkantoor maakt sinds kort deel uit van de groepXYZ. Is het deontologisch toegelaten om een wettelijke opdracht uit te voeren voor een accountancy-cliënt van een ander kantoor dat eveneens lid is van XYZ (en waar dus ook een deel dezelfde aandeelhouders zijn dan ons revisorenkantoor)?”.

   

   

 2. Als antwoord op deze vraag gaat het ICCI ervan uit dat de “wettelijke opdracht” in casu een revisorale wettelijke opdracht betreft en dat de opdracht die door het ander kantoor – dat ook lid is van XYZ – wordt uitgevoerd een boekhoudkundige opdracht is.

   

 3. Het ICCI wenst integraal te verwijzen naar het gepubliceerd ICCI-advies van 23 maart 2010 (wetgevende update 5 juli 2019) “Uitvoeren van wettelijke opdracht/mandaat voor een boekhoudklant van een andere bedrijfsrevisor, aangesloten bij hetzelfde netwerk”, dat hieronder wordt hernomen

   

  Artikel 12, § 3 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren bepaalt: “De bedrijfsrevisor neemt alle redelijkerwijs te verwachten maatregelen om te waarborgen dat zijn onafhankelijkheid bij de uitvoering van een revisorale opdracht niet wordt beïnvloed door een bestaand of potentieel belangenconflict, of een zakelijke of andere directe of indirecte relatie waarbij hij of het bedrijfsrevisorenkantoor dat de revisorale opdracht uitvoert, of, voor zover van toepassing, personen die deel uitmaken van het netwerk van de bedrijfsrevisor, of personen op wie de bedrijfsrevisor een beroep doet voor de uitvoering van de revisorale opdracht, betrokken zijn.”.

   

  Vervolgens wordt verwezen naar artikel 12, §§ 1 en 2 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren:

   

  § 1. Bij het vervullen van de hem toevertrouwde revisorale opdrachten handelt de bedrijfsrevisor in volledige onafhankelijkheid, met respect van de beginselen van de beroepsethiek. Deze hebben minstens betrekking op de verantwoordelijkheid voor het openbaar belang van de bedrijfsrevisor, zijn integriteit en objectiviteit, alsmede zijn vakbekwaamheid en professionele zorgvuldigheid.

   

    De bedrijfsrevisor mag niet betrokken zijn bij de besluitvorming van de entiteit waarvoor hij de revisorale opdracht uitvoert.

   

    Dit geldt eveneens voor elk natuurlijk persoon die zich in een positie bevindt waarbij hij een directe of indirecte invloed kan uitoefenen op de uitkomst van de revisorale opdracht.

   

    § 2. De onafhankelijkheid van de bedrijfsrevisor dient vanuit twee onlosmakelijk verbonden gezichtspunten te worden beoordeeld:

   

    1° de onafhankelijkheid qua geesteshouding, namelijk een morele houding waarbij alleen de overwegingen die voor de toevertrouwde taak van belang zijn, in aanmerking worden genomen bij de te nemen beslissingen in het kader van de uitvoering van een revisorale opdracht, en

   

    2° de onafhankelijkheid in schijn, namelijk de noodzaak om situaties en feiten te vermijden die in die mate van belang zijn dat zij een redelijk denkende en geïnformeerde derde ertoe kunnen brengen de bekwaamheid van de bedrijfsrevisor om objectief te handelen, in vraag te stellen.”.

   

 4. Bijgevolg is het ICCI van oordeel dat het niet passend is dat een bedrijfsrevisorkantoor een bijzondere wettelijke opdracht uitvoert voor een accountancy-cliënt van een ander kantoor dat eveneens lid is van hetzelfde netwerk als het bedrijfsrevisorenkantoor.


 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.