8 maart 2022

Kan een Belgische vennootschap van een buitenlandse groep die verplicht een commissaris dient aan te stellen, een bedrijfsrevisor uit een ander land dan België benoemen? Of kunnen enkel bedrijfsrevisoren die zijn opgenomen in het openbaar register van het IBR worden benoemd als commissaris? En wanneer een auditkantoor op de lijst van de netwerken vermeld staat, mag er dan van worden uitgegaan dat het mag worden benoemd in België als commissaris?

 

 1. De volgende situatie wordt beschreven:

   

  Betreffende een cliënt van ons wens ik even volgende vraag voor te leggen.

   

  Kan een Belgische entiteit van een buitenlandse groep welke verplicht een commissaris dient aan te stellen een bedrijfsrevisor uit een ander land dan België benoemen. Ik lees dat enkel bedrijfsrevisoren welke zijn opgenomen in het Openbaar register kunnen worden benoemd als commissaris en PricewaterhouseCoopers Nederland (N00016) staat op de lijst van Netwerken dus mag ik er hierbij van uitgaan dat zij mogen benoemd worden in België als commissaris?

   

 2. Overeenkomstig artikel 3:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) worden de commissarissen benoemd onder de bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) of onder de geregistreerde auditkantoren.

 

Onder “geregistreerd auditkantoor” wordt verstaan, een auditkantoor dat is erkend in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en dat voldoet aan de voorwaarden bedoeld in artikel 10, § 2 van de wet van 7 december 2016 houdende de organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, en dat apart wordt vermeld in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren (art. 3:57 WVV).

 

Overeenkomstig artikel 10, § 2,van de wet van 7 december 2016 worden de auditkantoren die in een andere lidstaat zijn erkend, en beantwoorden aan de volgende voorwaarden, in het register geregistreerd:

  1° de vaste vertegenwoordiger die namens het auditkantoor de wettelijke controle van de jaarrekening verricht, heeft de hoedanigheid van bedrijfsrevisor;

  2° de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst verschaft een certificaat van registratie  dat minder dan drie maanden oud is.

 

Het auditkantoor registreert zich bij het IBR, dat eerst nakijkt of de in 1° en 2° bedoelde voorwaarden zijn vervuld. De geregistreerde auditkantoren worden in die hoedanigheid afzonderlijk in het openbaar register vermeld.

 

Ingeval van een natuurlijke persoon kan, op grond van artikel 46, § 3 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor ( [1] ), een Nederlandse registeraccountant de functie van commissaris in een Belgische vennootschap uitoefenen, op voorwaarde dat hij erkend is als bedrijfsrevisor. Deze erkenning kan worden bekomen nadat de registeraccountant een door de Raad van het IBR georganiseerd examen heeft afgelegd waarin hij blijk dient te geven van een adequate kennis van de in België van kracht zijnde wetten en reglementeringen, voor zover deze voor de wettelijke controles van jaarrekeningen in België relevant zijn.


( [1] ) BS 4 september 2018.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.