31 oktober 2013

Kan bij een partiële splitsing waar enkel een inbrengverslag moet worden opgesteld het ereloon van de bedrijfsrevisor gefactureerd worden aan de gesplitste vennootschap in plaats van aan de vennootschap die de inbreng ontvangt?

Ter info, de betrokkenen verzaakten allen aan de splitsingsverslagen.


Het ICCI gaat akkoord met de visie dat de erelonen van de bedrijfsrevisor voor zijn inbrengverslag in het kader van een partiële splitsing kunnen aangerekend worden aan de inbrenggenietende vennootschap, aangezien deze de hoofdbegunstigde is van het controleverslag.

 

Men zou echter ook kunnen verdedigen dat alle aan een partiële splitsing deelnemende partijen belang hebben bij het controleverslag aangezien de splitsing niet kan worden gerealiseerd zonder dit verslag. Bijgevolg zouden de erelonen van bedrijfsrevisor ook kunnen verdeeld worden tussen de partijen.

 

In elk geval is het belangrijk dat de akkoorden met betrekking tot de erelonen van de bedrijfsrevisor op een duidelijke manier worden opgenomen in de opdrachtbrief. Daar de inbrenggenietende vennootschap nog niet bestaat op het ogenblik dat de opdrachtbrief wordt opgesteld, dienen de oprichters (o.m. de te splitsen vennootschap) zich borg te stellen voor de betaling van de erelonen door de inbrenggenietende vennootschap.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.