11 december 2013

Kan het ICCI klaarheid brengen in de hieronder geschetste situaties?

 

Uitgangspunten:

  1. NV Y:

-          NV Y is een pas opgerichte vennootschap en bevindt zich nog in haar eerste boekjaar

-          Eerste boekjaar NV Y: 20/12/2012 – 31/08/2014

  1. NV X:

-          NV X is een vennootschap die reeds langer bestaat

-          Boekjaar NV X: 1/09/2012-31/08/2013

-          NV X maakt een geconsolideerde jaarrekening op (incl. de cijfers van haar dochtervennootschappen NV A en NV B)

-          Benoeming van de commissaris voor de enkelvoudige jaarrekening loopt t.e.m. boekjaar 2013

-          Benoeming van de commissaris voor de geconsolideerde jaarrekening loopt t.e.m. het boekjaar 2013

-          NV X en NV Y vormen een consortium aangezien zij onder centrale leiding staan.

Vraag m.b.t. de jaarrekening van NV X voor het boekjaar 2012/2013: 

Klopt het dat NV X volgende jaarrekeningen dient op te maken en neer te leggen voor het boekjaar 2012/2013?

o   De enkelvoudige jaarrekening voor NV X

o   De geconsolideerde jaarrekening voor NV X (incl. NV A en NV B)

Bijkomende vraag: kan NV X zich nu reeds op de vrijstelling beroepen zoals vermeld in artikel 113 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, ook al wordt het eerste boekjaar van NV Y slechts afgesloten op 31/08/2014 en zal de eerste geconsolideerde jaarrekening voor het consortium dus pas opgemaakt worden in 2014 of zal de eerste geconsolideerde jaarrekening voor het consortium op basis van tussentijdse cijfers van NV Y per 31/08/2013 (zie volgende vraag)?

o   De geconsolideerde jaarrekening voor het consortium NV X en NV Y

Bijkomende vraag: dient dergelijke geconsolideerde jaarrekening dan opgemaakt te worden met tussentijdse cijfers van NV Y per 31/08/2013?

Vraag m.b.t. de jaarrekening van NV X en NV Y voor het boekjaar 2013/2014:

Klopt het dat volgende jaarrekeningen dienen opgemaakt en neergelegd te worden voor het boekjaar 2013/2014?

o   De enkelvoudige jaarrekening voor NV X

o   De enkelvoudige jaarrekening voor NV Y

o   De geconsolideerde jaarrekening voor NV X (incl. NV A en NV B) hoeft niet opgemaakt te worden o.w.v. dat NV X hiertoe de vereiste beslissing neemt op de jaarvergadering in februari 2014 cf. artikel 113 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

o   De geconsolideerde jaarrekening voor het consortium NV X en NV Y 

Bijkomende vraag: loopt deze dan voor NV Y over de periode 20/12/2012 tot 31/08/2014 en voor NV X over de periode van 1/09/2013 – 31/08/2014? Of wordt dat in de praktijk anders opgelost?  

Vagen m.b.t. de commissarismandaten in NV X en NV Y:

Artikel 146, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:77, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat in geval van een consortium de geconsolideerde jaarrekening dient te worden gecontroleerd door de commissaris van ten minste een van de vennootschappen van het consortium. Het lijkt dan voldoende om de benoeming van de commissaris voor de geconsolideerde jaarrekening voor het consortium in NV X te bevestigen voor NV Y.

Echter, bij NV X is het voor de boekjaren 2013-2014-2015, terwijl er bij NV Y geen boekjaar 2013 is. Hoe wordt dit in de praktijk opgelost?

 

De bestaande NV X met afsluitdatum op 31 augustus 2013 heeft twee dochterondernemingen A en B en vormt bovendien een consortium met de nieuw opgerichte NV Y die als eerste afsluitdatum 31 augustus 2014 heeft.

In de eerste plaats wenst men te weten of de NV X haar enkelvoudige jaarrekening moet opmaken en neerleggen. Het antwoord op deze vraag is uiteraard positief. 

Vervolgens vraagt men aan het ICCI of de NV X per 31 augustus 2013 reeds een geconsolideerde jaarrekening dient op te stellen van het consortium dat zij vormt met de NV Y, ook al heeft deze laatste een eerste afsluitdatum van 31 augustus 2014. Ook op deze vraag is het antwoord positief. De NV Y zal moeten opgenomen worden in de geconsolideerde jaarrekening van het consortium op basis van haar tussentijdse cijfers per 31 augustus 2013 of van tussentijdse cijfers afgesloten op een datum die maximaal drie maanden [1] verwijderd is van 31 augustus 2013. 

Dit standpunt is gebaseerd op artikel 111, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen (W. Venn.) / artikel 3:24, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen (WVV) dat het volgende stelt: “Elk van de vennootschappen die het consortium vormen, wordt als een consoliderende vennootschap beschouwd.” Bijgevolg moet de NV X een geconsolideerde jaarrekening van het consortium opstellen. Voor de NV Y zou men kunnen stellen dat haar verplichting tot consolidatie slechts ontstaat per 31 augustus 2014 (eerste afsluitdatum). Dit is echter niet relevant omdat de NV X sowieso onderworpen is aan deze verplichting per 31 augustus 2013. 

Men vraagt ook aan het ICCI of de NV X kan genieten van de vrijstelling voorzien in artikel 113 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In de mate dat de NV X een geconsolideerde jaarrekening opstelt voor haar consortium met de NV Y, kan zij inderdaad van deze vrijstelling genieten. Uiteraard zullen de NV’s A en B moeten worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van het consortium.

Vervolgens stelt men een vragenreeks over de jaarrekeningen voor het boekjaar 2013/2014. Hierbij gaat het ICCI akkoord met de standpunten als volgt: 

        De enkelvoudige jaarrekeningen van de NV’s X en Y dienen te worden opgemaakt en neergelegd.

        De geconsolideerde jaarrekening van de NV X (met integratie van haar dochters A en B) hoeft niet te worden opgemaakt indien de vrijstelling voorzien in artikel 113 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd beslist door de algemene vergadering met 90% van de stemmen verbonden aan het geheel van de effecten (en dus niet, zoals gebruikelijk, van de aanwezige of vertegenwoordigde effecten).

        De geconsolideerde jaarrekening van het consortium (NV X en Y) moet worden opgemaakt en neergelegd. In deze geconsolideerde jaarrekening zullen de resultaten van de NV Y worden opgenomen voor de periode van 1 september 2013 tot 31 augustus 2014 (met een mogelijke afwijking van drie maanden – zie supra), aangezien de resultaten van de vroegere periode reeds opgenomen zijn in de geconsolideerde jaarrekening van het consortium voor het vorige boekjaar.

Ten slotte vraagt men welke commissaris de controle zal moeten uitvoeren van de tussentijdse cijfers die per 31 augustus 2013 opgenomen zullen worden in de consolidatie van het consortium. Artikel 146 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen laat hierbij de keuze aan de algemene vergadering. Deze controle zal kunnen worden uitgevoerd door de commissaris van de NV X, door de commissaris van de NV Y, of ook nog door een of meerdere bedrijfsrevisoren, die daartoe met onderlinge instemming worden aangesteld.

 [1] Artikel 3:110 tweede lid van van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.