19 juni 2018

De vraag betreft een geruisloze fusie en de neer te leggen jaarrekening van de overgenomen vennootschap. Volgende elementen werden meegegeven.

De fusie vindt plaats met een retroactiviteit tot bijvoorbeeld 30 april 2018. Het normale einde van het boekjaar van de overgenomen vennootschap is 31 december. Het laatste volledige boekjaar eindigde derhalve op 31 december 2017. 

1.  Artikel 704 van het Wetboek van vennootschappen (W. Venn.) / artikel 12:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) bepaalt dat de jaarrekening van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd (in casu
31 december 2017) en de in artikel 693, § 2, 5° van het Wetboek van vennootschappen / artikel 12:24, 5°van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde datum
(in casu 30 april 2018), door het bestuursorgaan van die vennootschap wordt opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek die op haar toepasselijk zijn.

De jaarrekening wordt onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap volgens de regels die voor deze laatste gelden met betrekking tot de jaarrekening. 

Verder stelt u dat het op basis hiervan duidelijk is dat er op 30 april 2018 een jaarrekening moet worden opgemaakt en worden goedgekeurd.

Daarnaast vermeldt de website van de Nationale Bank van België (NBB): “De bestuurders van een gefuseerde, opgeslorpte of gesplitste vennootschap moeten een jaarrekening opmaken voor de periode tussen de afsluitingsdatum van het laatste boekjaar waarvoor de jaarrekening is goedgekeurd en de datum vanaf dewelke de handelingen van de te fuseren, op te slorpen of te splitsen vennootschap geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap. Die jaarrekening moet bovendien aan de aandeelhouders of vennoten van elke verkrijgende vennootschap ter goedkeuring worden voorgelegd. De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, bij de Nationale Bank worden neergelegd.

Volgens de NBB dient deze jaarrekening dus ook te worden neergelegd, echter zonder bronvermelding.

Moet deze jaarrekening bijgevolg ook worden neergelegd?

 

 

***

1.       Wanneer de NBB op zijn website vermeldt dat de jaarrekening voor de periode tussen de afsluitingsdatum van het laatste boekjaar waarvoor de jaarrekening is goedgekeurd en de datum vanaf dewelke de handelingen van de te fuseren vennootschap geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap moet worden neergelegd, is het ICCI van mening dat de jaarrekening van de betrokken vennootschap dient te worden neergelegd voor de periode tussen 31 december 2017 en 30 april 2018.

Het ICCI is ook van oordeel dat de bron van deze verplichting om desbetreffende jaarrekening neer te leggen, kan worden gevonden in artikel 704, eerste lid W. Venn. / artikel 12:35, eerste lid WVV dat preciseert:

De jaarrekening van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de in artikel 693, § 2, 5°, bedoelde datum, wordt door het bestuursorgaan van die vennootschap opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van dit wetboek die op haar toepasselijk zijn.”. /

Het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap maakt de jaarrekening op over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de in artikel 12:24, tweede lid, 5°, bedoelde datum overeenkomstig op haar toepasselijke bepalingen. In voorkomend geval stelt het eveneens een jaarverslag op over dit tijdvak overeenkomstig de op haar toepasselijke bepalingen. Is er een commissaris aangesteld in de overgenomen vennootschap, stelt deze eveneens een verslag op over zijn controle over dit tijdvak overeenkomstig de op haar toepasselijke bepalingen.”.

 

Hieruit kan het ICCI dan ook afleiden dat artikel 98, eerste lid W. Venn., dat stipuleert: “de jaarrekening moet door toedoen van de bestuurders of zaakvoerders worden neergelegd bij de Nationale Bank van België” / artikel 3:10, eerste lid WVV, dat stipuleert: “de jaarrekening moet door toedoen van het bestuursorgaan worden neergelegd bij de Nationale Bank van België”, ook van toepassing is op de jaarrekening van de overgenomen vennootschap over het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar waarvoor de rekeningen zijn goedgekeurd en de datum vanaf dewelke de handelingen van de te fuseren vennootschap geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap.

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.