7 augustus 2015

Kan het ICCI een advies verlenen omtrent de hieronder vermelde problematiek?

 

Een kleine vzw valt niet onder de verplichting om een commissaris aan te stellen (volgens de 3 criteria balanstotaal, omzet, aantal personeelsleden). Evenwel, volgens haar statuten dient zij een bedrijfsrevisor aan te stellen om de jaarrekening te attesteren.

 

 

Is dit ook het geval voor de duur van het mandaat, namelijk een vaste periode van 3 jaren? Of, met andere woorden, kan de vzw een dergelijke opdracht geven voor maar één jaar, al of niet hernieuwbaar ?

 

Ingevolge artikel 1:28, § 5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is de benoeming van een commissaris enkel verplicht voor de andere dan kleine VZWs en IVZW’s.

 

De kleine VZW’s en IVZW’s die niet wettelijk verplicht zijn een commissaris te benoemen kunnen een bedrijfsrevisor aanstellen die niet noodzakelijk de titel van commissaris heeft (B. Tilleman, Het statuut van de commissaris, Brugge, die Keure, 2007, p. 21, nr. 38).

 

De duur van zijn opdracht hangt af van het feit of deze bedrijfsrevisor al dan niet als commissaris van de vzw wordt benoemd.

 

Betreft het een opdracht als commissaris, dan bedraagt de duur drie jaar (art. 3:98, § 2 WVV verwijst o.m. naar art. 3:66 W. Venn.); is het een contractuele opdracht, dan bepalen de partijen de aard en de duur van de controleopdracht in een overeenkomst.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.