23 januari 2020

De volgende vragen worden gesteld:
- Dienen de huurverbintenissen van een vennootschap opgenomen te worden in de jaarrekening?
- Zo ja, waar in de jaarrekening dienen deze worden opgenomen?
- Zoj a, kan het ICCI meedelen welke gegevens er dan vervolgens dienen opgenomen te worden (naam tegenpartij, maandelijkse huur, opzegperiode, …)?

1. Als antwoord op deze vragen verwijst het ICCI naar artikel 3:11, tweede lid van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (KB/WVV), dat het volgende bepaalt:

“Er moet rekening worden gehouden met de kosten en de opbrengsten die betrekking hebben op het boekjaar of op voorgaande boekjaren, ongeacht de dag waarop deze kosten en opbrengsten worden betaald of geïnd, behalve indien de effectieve inning van deze opbrengsten onzeker is. Ten laste van het boekjaar moeten inzonderheid worden geboekt: het geraamde bedrag van de belastingen op het resultaat van het boekjaar of op het resultaat van vorige boekjaren, alsmede de bezoldigingen, uitkeringen en andere sociale voordelen die in de loop van een volgend boekjaar zullen worden betaald voor diensten die tijdens het boekjaar of tijdens vorige boekjaren zijn verricht.”.

2. Een huurovereenkomst zou als volgt boekhoudkundig worden verwerkt:

1. Ondertekening van huurovereenkomst

0700 Gebruiksrechten op lange termijn - Terreinen en gebouwen: jaarlijkse huur x looptijd van huurcontract      
 071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen: IDEM

2. Maandelijkse betaling van huur

61 Diensten en diverse goederen: maandelijkse huur
 550 Kredietinstellingen: Rekening-courant: IDEM

3. Vermindering van recht en verbintenis

071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen: jaarlijkse huur 
 0700 Gebruiksrechten op lange termijn - Terreinen en gebouwen: IDEM      

3. Artikel 3:2, §3 KB/WVV bepaalt het volgende:

“In de toelichting worden per soort vermeld de rechten en verplichtingen die niet in de balans voorkomen en die het vermogen, de financiële positie of het resultaat van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting aanmerkelijk kunnen beïnvloeden.
  Belangrijke rechten en verplichtingen die niet kunnen worden becijferd, worden op passende wijze vermeld in de toelichting.”

In de mate dat huurovereenkomsten, de financiële positie of het resultaat van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, vallen zij hier ontegensprekelijk onder.

In artikel 3:81 KB/WVV worden de aanvullende gegevens opgesomd die moeten worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekeningen die is opgesteld volgens het volledig schema, en in artikel 3:85 en 3:88 KB/WVV worden de gegevens vermeld die moeten worden opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening die respectievelijk is opgesteld volgens het verkort schema of het microschema.

4. Voor wat betreft de gegevens die in de toelichting dienen te worden opgenomen, verwijst het ICCI naar CBN-advies 2017/07 “Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen” ( ).

Paragraaf 9 van het hierboven vermeld CBN-advies bepaalt dat: “Ten slotte is de Commissie van oordeel dat de duur van de rechten en verplichtingen vaak een bijkomend essentieel onderdeel is voor de beoordeling van de precieze draagwijdte ervan. Deze duur zou bijgevolg systematisch moeten worden opgenomen in de toelichting.”.

Uiteindelijk vermeldt artikel 3:81 KB/WVV:

“  XVIII.
Aard en zakelijk doel van buitenbalans regelingen.
De aard en het zakelijke doel van de regelingen van de vennootschappen die niet in de balans zijn opgenomen, en de financiële gevolgen van deze regelingen voor de vennootschap, mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap.”.


5. Het ICCI stelt voor dat de volgende informatie als toelichting wordt gegeven :
- de termijn;
- de future liability (met vermelding of het al dan niet verdisconteerde bedragen betreffen);
- idealiter opgesplitst in: minder dan 1 jaar; tussen 1 en 5 jaar; meer dan 5 jaar;
- desgevallend opzegbaar of niet.

                                                                   ****

 

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.