Revidocs is een gebruiksvriendelijk computerhulpmiddel dat vandaag is ontworpen ter vergemakkelijking van het opstellen van diverse documenten, in het Nederlands en het Frans, zoals het commissarisverslag (art. 3:75 WVV) of een verslag van niet-bevinding. De door Revidocs gegenereerde teksten zijn afkomstig van de modelverslagen die in het ICCI-Boek "Het Commissarisverslag" zijn opgenomen, gepubliceerd op 18 december 2020. 

In deze tweede fase (februari 2020), maakt de tool Revidocs het mogelijk om voor verschillende ondernemingsvormen en verenigingen, waarvan de jaarrekening  volgens de continuïteitsveronderstelling opgesteld is, een commissarisverslag op te stellen waarin een niet-aangepast of aangepast oordeel tot uitdrukking wordt gebracht. Op basis van een aantal antwoorden op vooraf gestelde vragen wordt het voorbeeld van commissarisverslag automatisch gegenereerd volgens het model opgenomen in het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie 2020).

Het is voorzien dat op korte termijn (eerste semester 2021) een nieuwe versie wordt gepubliceerd. Met deze versie wordt beoogd het gebruik van de tool te vereenvoudigen dankzij een nieuwe structuur van de vragenlijst waardoor het aantal vragen waarmee de gebruiker wordt geconfronteerd, in het algemeen zal worden verminderd, en tevens enkele technische fouten te corrigeren.

Het is vermeldenswaard dat Revidocs slechts een hulpmiddel is bij het opstellen van modelteksten. Het gebruik van Revidocs doet niet af aan de eigen professionele vaktechnische verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor. Het is belangrijk de inhoud van het gegenereerde voorbeeldverslag zorgvuldig te controleren en daar waar nodig aan te passen

Revidocs werkt momenteel onder de veronderstelling van continuïteit en houdt rekening met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een versie met verslagen (niet-aangepast oordeel) zal binnenkort in het Engels beschikbaar zijn.

Revidocs is enkel toegankelijk voor bedrijfsrevisoren.

   GA NAAR REVIDOCS