27 oktober 2023

De volgende situatie wordt beschreven: “In de meest recente versie van Revidocs zie ik in het verslag van de commissaris geen paragraaf meer met betrekking tot artikelen 3:12 §1, 5° en 6° meer indien de sociale balans deel uitmaakt van de jaarrekening. Is dit een wijziging in het verslag?”

 

 1. Allereerst wenst het ICCI te verwijzen naar artikel 3:75, §1, 10° WVV. Overeenkomstig dit artikel dient de commissaris in zijn verslag een vermelding op te nemen die aangeeft of de documenten die overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 5° ("sociale en fiscale schulden"), 7° ("lijst van deelnemingen") moeten worden neergelegd zowel qua vorm als inhoud de door dit wetboek verplichte informatie bevatten. De bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s bepaalt in sectie III.7. (Paragrafen 77 t.e.m. 79) welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om deze vermelding te kunnen opnemen.

  Artikel 3:75, §1, 10° WVV betreft ook §2 van artikel 3:12 WVV. Deze paragraaf bepaalt: “Informatie die reeds afzonderlijk in de jaarrekening wordt vermeld hoeft niet te worden herhaald in een document dat overeenkomstig dit artikel moet worden neergelegd.”. 

  De sectie “Vermelding betreffende de overeenkomstig artikel 3:12, §1, 5° en 7° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neer te leggen documenten” waarnaar wordt verwezen in de vraag dient dan ook enkel te worden opgenomen in het tweede deel van het commissarisverslag indien deze informatie geen deel uitmaakt van de jaarrekening.

  Hetzelfde geldt overigens voor de sociale balans. Het ICCI verwijst hiervoor naar sectie III.6. van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s. Indien de sociale balans deel uitmaakt van de jaarrekening (verenigingen en stichtingen), laat het naleven van de ISA’s de commissaris toe om een oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening, met inbegrip van de sociale balans, tot uitdrukking te brengen.

   

 2. In Revidocs is de opname van de sectie "Vermelding betreffende de overeenkomstig artikel 3:12, §1, 5° en 7° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neer te leggen documenten" afhankelijk van het antwoord op de vraag "Maakt de vennootschap gebruik van een volledig schema?". In het geval van een volledig schema worden de informatie met betrekking tot de staat van schulden (art. 3:12, § 1, 5° WVV) en de lijst van ondernemingen (art. 3:12, § 1, 7° WVV) vermeld in de bijlagen van de jaarrekening. Daarom hoeft het onderdeel "Vermelding betreffende de overeenkomstig artikel 3:12, §1, 5° en 7° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neer te leggen documenten" niet te worden opgenomen in het tweede deel van het rapport.

  Omgekeerd, in het geval van een verkort of microschema, moet deze sectie mogelijk wel worden opgenomen en wordt de vraag dienovereenkomstig gesteld in Revidocs. Er is dan geen verband (noch in Revidocs) tussen het feit dat de sociale balans in de jaarrekening is opgenomen en het al dan niet opnemen van de sectie "Vermelding betreffende de overeenkomstig artikel 3:12, §1, 5° en 7° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neer te leggen documenten".

   

 3. Tot slot, verwijst het ICCI naar de uitleg in paragraaf 1.3.4. "Impact van het gehanteerde schema voor de jaarrekening op het tweede deel van het commissarisverslag" van het ICCI-boek "Commissarisverslag (versie 2023)", hieronder weergegeven.

1.3.4. Impact van het gehanteerde schema voor de jaarrekening op het tweede deel van het commissarisverslag

 

185. In het kader van zijn opdracht dient het commissarisverslag, overeenkomstig artikel 3:75, §1, 10° WVV, een vermelding te bevatten die aangeeft of de documenten die overeenkomstig artikel 3:12, §1, 5°, 7°, 8°, en §2 WVV moeten worden neergelegd zowel qua vorm als inhoud de door het WVV verplichte informatie bevatten. Deze vermelding zal afhankelijk zijn van het schema dat door de entiteiten gehanteerd wordt vermits zij over diverse schema’s beschikken die door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België ter beschikking worden gesteld. Deze verschillende schema’s hebben een rechtstreekse impact op de inhoud van het tweede deel van het commissarisverslag. De stukken die overeenkomstig artikel 3:12 WVV binnen dertig dagen nadat de jaarrekening is goedgekeurd en ten laatste zeven maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar, door toedoen van het bestuursorgaan neergelegd moeten worden bij de Nationale Bank van België, maken, naargelang van het gevolgde schema, al dan niet deel uit van de jaarrekening. Paragraaf 2 van datzelfde artikel verduidelijkt immers dat informatie die reeds afzonderlijk in de jaarrekening wordt vermeld niet hoeft te worden herhaald in een document dat moet worden neergelegd.

 

De situatie kan als volgt samengevat worden:

 

Schema voor de jaarrekening Inlichtingen vermeld in de toelichting bij de jaarrekening
 
  Staat van de schulden (art. 3:12, §1, 5°, a) WVV) Staat van de schulden (art. 3:12, §1, 5°, b) WVV) Lijst van deelnemingen (art. 3:12, §1, 7° WVV) Sociale balans (art. 3:12, §1, 8° WVV)
VOL-kap JA JA JA NEEN
VOL-inb JA JA JA NEEN
VKT-kap NEEN NEEN NEEN NEEN
VKT-inb NEEN NEEN NEEN NEEN
VOL-VZW JA JA JA JA
VKT-VZW JA NEEN NEEN JA
MIC NEEN NEEN NEEN NEEN

 

[…] »

 

 

*****

 

Sleutelwoorden: Revidocs, verslag van de commissaris, sociale balans

Mots-clefs: Revidocs, rapport du commissaire, bilan social

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.