2 mei 2010

Moeten de Belgische dochtervennootschappen van een Luxemburgse moedervennootschap, die gehouden is een jaarrekening op te stellen, een commissaris benoemen?

 

Het ICCI verwijst naar een uittreksel van het Vademecum, 2009, Deel I: Rechtsleer (Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2009, p. 639):

 

In het kader van artikel artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen [/ artikel 3:72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen] kan er geen twijfel bestaan over het feit dat de onderneming die consolideert, zowel een vennootschap naar Belgisch als naar buitenlands recht kan zijn. De verplichting tot consolidatie in hoofde van de groep kan zowel uit de Belgische wet, als uit de buitenlandse wet voortvloeien. De beperkende toevoeging “In België” werd geschrapt; er wordt dus niet alleen verwezen naar de Belgische wetgeving in verband met de consolidatie en evenmin naar het begrip Belgische groep.”.

 

In de vraagstelling wordt vermeld dat de Luxemburgse vennootschap verplicht is een geconsolideerde jaarrekening op te stellen volgens Luxemburgs recht. Derhalve is het ICCI van oordeel dat het feit dat deze vennootschap haar deelnemingen aanhoudt met de bedoeling deze te verkopen de bovenvermelde verplichting niet aantast. Inderdaad: 

 

–   zelfs indien de Belgische dochtervennootschappen kunnen worden uitgesloten uit de consolidatiekring, betekent dit niet dat de Luxemburgse vennootschap “vrijgesteld” wordt van de opstelling van een geconsolideerde jaarrekening, tenzij deze vrijstelling duidelijk en onbetwistbaar blijkt uit de wetgeving hetgeen u niet aantoont;

–   tenzij de Luxemburgse vennootschap nog andere dochtervennootschappen heeft die moeten worden geconsolideerd, zal de geconsolideerde jaarrekening fundamenteel niet afwijken van de statutaire jaarrekening; dit is geen voldoende reden om geen geconsolideerde jaarrekening op te stellen, die trouwens in de toelichting zal moeten rechtvaardigen waarom de Belgische dochtervennootschappen niet worden geconsolideerd.

 

Tenslotte stelt het ICCI zich de vraag of de Luxemburgse investeringsvennootschap niet zelf een dochtervennootschap is van een Amerikaanse vennootschap die de verplichting heeft een geconsolideerde jaarrekening publiek te maken, in welk geval de Belgische dochtervennootschappen vallen onder artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het ICCI kan dit evenwel niet nagaan.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.