19 oktober 2015

Kan het ICCI een advies verlenen in de hieronder vermelde problematiek?

NV X heeft een hangend geschil tegen haar vanwege de fiscus. Procedure is lopende. Uitspraak 1ste aanleg is op 14 december 2016 voorzien.

 

Eigen vermogen is 2,9 mio EUR.

Verlies boekjaar 201: -357.000 EUR.

Eis tegen onderneming: 3,3 mio EUR.

 

De raad van bestuur en advocaat achten de kans op winst door de vennootschap “zeer redelijk”. Er is niets vermeld in de jaarrekening (niets geboekt, geen toelichting) noch in het jaarverslag. Bevestigingsbrief: claim kort beschreven doch vermelding in jaarrekening en jaarverslag zou volgens onderneming schade berokkenen aan haarzelf. Aandeelhouders willen geen comfort letter tekenen dat zij de onderneming financieel zullen steunen mocht de claim vallen en betaald moeten worden. De herstelmaatregelen zijn volgens commissaris niet geloofwaardig genoeg om de continuïteit van de onderneming te garanderen.

 

 

Het ontbreken in de jaarrekening en het jaarverslag van enig gegeven m.b.t. een belangrijk geschil met de fiscale administratie vormt een grove tekortkoming in de financiële verslaggeving.

 

Hoe dit moet worden verwerkt in het commissarisverslag moet de commissaris zelf beslissen; het is niet de taak van het ICCI om zich in de plaats te stellen van de professionele beoordeling.

 

Bovendien beschikt de commissaris over enige beoordelingsvrijheid in zijn oordeel of er al dan niet toepassing dient te worden gemaakt van de waarschuwingsprocedure overeenkomstig artikel 138 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of artikel 10 van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (“WCO”).

 

Inzake beroepsliteratuur kan het ICCI o.m. verwijzen naar punt 2.7. (“Aangelegenheden met betrekking tot de continuïteit”) van de ICCI-publicatie 2013-3, Het commissarisverslag (Antwerpen, Maklu, 2013, p. 102 e.v.) en naar de recentste publicatie van het ICCI “Aspecten van continuïteit en revisorale tussenkomst” (publicatie 2015-2; o.a. p. 85 e.v.).

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.