17 januari 2017

Kan het ICCI meedelen waar men de bijhorende modelverslagen van de revisor kan terugvinden i.v.m. het hieronder vermelde?

 

De meest recente modellen die men kan terugvinden dateren van 2014. Hierbij heeft men de volgende vragen:

  • Luik 3 verwijst naar ESR 1995, dient dit niet te worden vervangen door ESR 2010?
  • Luik 1 verwijst naar jaarrekening conform het Rekendecreet. Volgens handleiding 2016 dient de statutaire jaarrekening te worden ingediend. Is luik 1 van het driedelig verslag hierdoor overbodig geworden?

In de functie van commissaris van een Vlaams rechtspersoon dient men voor 2016 de certificeringsopdracht uit te voeren overeenkomstig het Rekendecreet.


Men heeft via “vonet” toegang tot de afsprakennota, handleiding, instructies aan de klant en rapporteringsdeadlines en sjablonen bekomen.


1.  Vooreerst bevestigt het ICCI dat de meest recente versie van de revisorale voorbeeldverslagen inzake single audit dateren van 2014 en integraal terug te vinden zijn op de website van het ICCI [1]. Deze bundel met drie single audit voorbeeldverslagen werd uitgewerkt in samenwerking met de Stuurgroep single audit en de Commissie Normen voor de Beroepsuitoefening van het IBR.

2.  Als antwoord op de eerste vraag kan het ICCI meedelen dat luik 1 van het driedelig verslag niet overbodig is geworden en nog steeds onverminderd dient te worden opgesteld, vermits de commissaris van een Vlaamse rechtspersoon op basis van artikel 9, § 1, 4, 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit [2] (in uitvoering van artikel 50, § 1 van het Vlaams Rekendecreet):

  • het getrouwe beeld van de jaarrekening die door de entiteit aan de Vlaamse Regering bij de toepassing van het rekendecreet moet worden overgezonden, dient te controleren; en
  • het aangepaste karakter en de werking van de administratieve en boekhoudkundige organisatie, gericht op de productie van financiële rapportering, dient te controleren.

Het gegeven dat de voormelde Handleiding over de Boekhoudregels versie 2016 zou stellen dat de statutaire jaarrekening dient te worden ingediend, doet hieraan geen afbreuk.

 

3.  Betreffende de tweede vraag vermeldt voetnoot 8 van de voormelde revisorale voorbeeldverslagen inzake single audit het volgende:

 

(8) Op 26 juni 2013 werd de nieuwe ESR-Verordening (“ESR 2010”), opvolger van ESR95, in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. Deze verordening moet door de lidstaten vanaf september 2014 worden toegepast voor het opstellen van hun nationale rekeningen. Derhalve zal dit vanaf september 2014 overal in het verslag aangepast te worden in “Europees Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010)”.

 

Bijgevolg kan het ICCI bevestigen dat, vanaf september 2014, “ESR 1995” in het verslag dient te worden vervangen in “Europees Systeem van Rekeningen 2010 (ESR 2010)”.


______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.