21 januari 2014

Dient men voor het controleren van de BBC een afzonderlijke commissaris aan te stellen of mag dit dezelfde persoon zijn?

 

Men heeft het vennootschapsboekhouden + de jaarrekening en zal dus vanaf januari 2015 ook BBC volgen. Voor de controle van de jaarrekening van de vennootschapsboekhouding is er reeds een commissaris (=bedrijfsrevisor) aangesteld.


Het nieuw artikel 243bis, § 1 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (inwerkingtreding: 1 januari 2014) stelt:

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen.”.


De wetgever blijft stil over de vraag of de commissaris(sen) die de BBC-jaarrekening controleren telkens dezelfde dienen te zijn als de commissaris(sen) die de ondernemingsjaarrekening zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen controleren in deze AGB’s waar twee zulke jaarrekeningen vereist zijn.

 

Bijgevolg lijkt voor het ICCI, strikt wettelijk, de mogelijkheid niet uitgesloten dat de commissaris(sen) die de BBC-jaarrekening controleert(eren) een andere commissaris / andere commissarissen zou(den) zijn dan deze die de ondernemingsjaarrekening zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen zou(den) controleert(eren).

 

Toch kan ervoor worden gepleit dat het minstens aanbevelenswaardig is in het kader van single audit dat deze wel telkens dezelfde commissaris(sen) zou(den) zijn, met als argumenten:

  • het doel van single audit is de last voor de gecontroleerde te verminderen en de kwaliteit van de audit op te voeren, maar zonder de onafhankelijkheid van de betrokken auditorganen te ondergraven. Dezelfde commissaris(sen) voor beide jaarrekeningen zou beter tegemoet komen aan dit doel;
  • het vermijden van verwarring die zou kunnen ontstaan met de situatie van de bedrijfsrevisor van de Vlaamse rechtspersonen, waar de drie luiken van zijn opdracht niet kunnen worden uitgevoerd door een andere bedrijfsrevisor (drie luiken onlosmakend verbonden); en
  • het vermijden van een mogelijke situatie waar één commissarisverslag zou bestaan uit twee luiken die door een verschillende commissaris (= bedrijfsrevisor) worden opgesteld.

Ten slotte meent het ICCI dat het nuttig is te vermelden dat de gemeenteraad bevoegd is voor zowel de benoeming van de commissaris(sen) die de BBC-jaarrekening controleert(eren) (cf. voormeld art. 243bis, § 1 Gemeentedecreet), als de benoeming van de “vennootschaps”commissaris(sen) die de vennootschapsjaarrekening controleert(eren).

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.