5 februari 2014

Bestaat er een wettelijke manier om de begindata van commissarismandaten binnen stedelijke dochterbedrijven van een autonoom gemeentebedrijf met elkaar gelijk te schakelen?

Vooreerst vermeldt het ICCI dat de artikelen 225 tot en met 244 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (B.S. 31.08.2005, p. 38.153) van toepassing zijn op het autonoom gemeentebedrijf. Daarnaast is het artikel 263quater van de Nieuwe Gemeentewet [1] nog van toepassing tot 1 januari 2014.

 

Vervolgens stipuleert artikel 1012, § 2 van het Wetboek van vennootschappen (W. Venn.) het volgende: “Indien binnen een publiekrechtelijke rechtspersoon een college van commissarissen is gevormd dat leden telt die in hun hoedanigheid van bedrijfsrevisor zijn aangesteld en leden welke niet in deze hoedanigheid zijn aangesteld, zijn de bepalingen van dit wetboek inzake de commissarissen, niettegenstaande elk hiermee strijdig statutair beding, van toepassing op de commissarissen die in hun hoedanigheid van bedrijfsrevisor zijn aangesteld; zij stellen een afzonderlijk verslag op. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de andere commissarissen behalve indien de statuten zulks uitdrukkelijk bepalen.”.

 

Bijgevolg zijn onder meer de bepalingen van artikel 135, § 1 van het Wetboek van vennootschappen inzake de duur van het commissarismandaat (telkens drie jaar) van toepassing.

 

Als antwoord op de vraag bevestigt het ICCI dat er geen wettelijke bepaling bestaat die de gelijkschakeling van de begindata van commissarismandaten bij verscheidene ondernemingen regelt.

 

Na navraag bij de Juridische Commissie van het IBR, is deze van oordeel dat het niet mogelijk is om een gelijkschakeling van de begindata van commissarismandaten binnen stedelijke dochterbedrijven van een autonoom gemeentebedrijf te bekomen, en dit om de volgende twee redenen:

  • het commissarismandaat binnen stedelijke dochterbedrijven van een autonoom gemeentebedrijf is onderhevig aan een openbare aanbestedingsprocedure [2] zodat het niet mogelijk is om een nieuwe aanbestedingsprocedure te lanceren als de huidige commissaris nog in functie; en
  • over het algemeen: bij vennootschappen met een ondernemingsraad heeft deze ondernemingsraad bij de (her)benoeming van een commissaris steeds een vetorecht, zodat het niet mogelijk is om zomaar de mandaten te “hernieuwen” voor een periode van drie jaar, ondanks het feit dat alle mandaten niet ten einde zijn gelopen.

[1] Artikel 263quater van de Nieuwe Gemeentewet (waaraan een autonoom gemeentebedrijf is onderworpen) bepaalt dat: “Het toezicht op de financiële toestand en op de jaarrekeningen van de autonome gemeentebedrijven wordt opgedragen aan een college van drie commissarissen, die door de gemeenteraad worden gekozen buiten de raad van bestuur van het gemeentebedrijf en waarvan ten minste één lid is van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren.”. 

[2] Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (BS 15 februari 2007).

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.