2 april 2015

Een notaris is gelast met een kapitaalverhoging voor een vennootschap door middel waarvan een bedrijfsrevisor zijn beroep uitoefent.


Dient het ontwerp voorafgaandelijk aan een instantie ter goedkeuring te worden voorgelegd?

Zo ja, aan wie?

Bestaat er een model van statuten voor een dergelijke vennootschap zodat ik de bestaande statuten kan onderzoeken op hun actualiteit?


 

De gecoördineerde wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor voorziet niet in een voorafgaandelijke goedkeuring van het IBR (of van een andere instantie) ingeval van kapitaalverhoging van een bedrijfsrevisorenkantoor.

 

Toch wenst het ICCI de aandacht te vestigen op artikel 6, § 1, 2° en 3° van de bovenvermelde wet van 22 juli 1953:

 

De hoedanigheid van bedrijfsrevisor wordt door de Raad toegekend aan iedere rechtspersoon of een andere entiteit met om het even welke rechtsvorm, met zetel in een Lidstaat van de Europese Unie, die de volgende voorwaarden vervult:

(…)

2° de meerderheid van de stemrechten is in het bezit van auditkantoren en/of van wettelijke auditors;

 

3° de meerderheid van de leden van het bestuursorgaan is samengesteld uit auditkantoren en/of wettelijke auditors. Wanneer het bestuursorgaan slechts uit twee leden bestaat, moet ten minste één van hen een auditkantoor of een wettelijke auditor zijn. Wanneer een auditkantoor lid is van het bestuursorgaan, wordt dit kantoor vertegenwoordigd, overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, door een natuurlijke persoon die erkend is als wettelijke auditor.”.

 

De kapitaalverhoging van een bedrijfsrevisorenkantoor mag in geen geval tot gevolg hebben dat bovenvermelde voorwaarden niet meer zouden voldaan zijn. Het niet-naleven van deze voorwaarden kan immers leiden tot de intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 8 van de voormelde wet van 22 juli 1953.

 

Ten slotte verwijst het ICCI naar de typische statutaire clausules van een bedrijfsrevisorenkantoor.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.