26 november 2012

Dient er een verslag inzake de uitkering van een interimdividend te worden opgesteld of kan dit dividend onder vorm van tussentijds dividend worden uitgekeerd in de hieronder geschetste situatie?

De NV X (einde boekjaar 31/12) wenst een dividend uit te keren per 20 november 2012 t.b.v. 330.000,00 EUR. De vennootschap bezit overgedragen winsten t.b.v. +/- 3.000.000,00 EUR.

 

Als antwoord op de vraag verwijst het ICCI eerst naar het principearrest van het Hof van Cassatie van 23 januari 2003 waarin wordt geoordeeld dat de algemene vergadering, binnen de perken van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen, op elk ogenblik tijdens het boekjaar kan beslissen de aandeelhouders een dividend uit te keren dat van de beschikbare reserves wordt afgenomen [1].

 

Vervolgens stelt voetnoot 16 van CBN-Advies 2009/1 van 14 januari 2009 “Interimdividend versus tussentijds dividend” [2] op pagina 4 het volgende:

 

In deze kan nuttig de vraag worden gesteld wat het lot is van de overgedragen winst. Uit het voormeld Cassatiearrest kan rechtstreeks niet worden afgeleid dat deze ook tussentijds zouden kunnen uitgekeerd worden. Sommige auteurs zijn met betrekking tot dit laatste de mening toegedaan dat ook de overgedragen winst tussentijds kan uitgekeerd worden (zie COLAERT, V., Art. 617 W. Venn. in Vennootschappen en verenigingen, artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Naamloze vennootschap, Kapitaal, 1-23, 23 p.).

 

De redenering die voornoemde auteur V. Colaert hiervoor hanteert is dat aangenomen kan worden dat ook de overgedragen winst beschouwd moet worden als een dergelijke beschikbare reserve. Ter ondersteuning van deze redenering verwijst de auteur naar de volgende rechtsleer die de uitkeerbaarheid van overgedragen winst als tussentijds dividend eveneens bevestigen:

  • L. Simont en P.A. Foriers, “La distribution de réserves disponibles en cours d’exercice”, Liber Amicorum Jean Pierre Debandt, Brussel, Bruylant, 2004, p. 606-607;
  • H. De Wulf, “Moet de mogelijkheid tot winstuitkering volgens artikel 617 W. Venn. steeds aan de hand van de laatste jaarrekening berekend worden?”, (noot onder Antwerpen 8 mei 2003), T.B.H. 2005, p. 395, nr. 7, met verwijzing naar Cass. 31 januari 1957, Pas. 1957, I, 634 (twee arresten);
  • D. Heenen, “L’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2003 – Le terme d’une éphémère controverse”, (noot onder Cass. 23 januari 2003), T.B.H. 2003, p. 843, nr. 6; en
  • D. Willermain, “La distribution par l’assemblée générale d’une société anonyme d’un dividende en cours d’exercice”, (noot onder Cass. 23 januari 2003), R.C.J.B. 2003, 573, 593-596.

Het ICCI is van oordeel dat, alhoewel uit het voormeld Cassatiearrest niet rechtstreeks kan worden afgeleid dat de overgedragen winst ook tussentijds zou kunnen worden uitgekeerd, er redelijkerwijze kan worden aangenomen dat ook de overgedragen winst moet worden beschouwd als een dergelijke beschikbare reserve.

 

Een tussentijdse uitkering van de overgedragen winst kwalificeert dan als een tussentijds dividend (en dus niet als een interim-dividend die is bedoeld om de winst van het lopende boekjaar, verrekend met het overgedragen resultaat, uit te keren [3]). Bijgevolg dient er dan ook geen verificatieverslag in het kader van een interimdividend te worden opgesteld bij uitkering van de overgedragen winst tijdens het lopende boekjaar.[1] Cass. 23 januari 2003, http://www.cass.be, D.A.O.R. 2002, 366, J.D.S.C. 2004, 145, noot, J.D.S.C. 2004 (samenvatting), 243, noot, J.L.M.B. 2003, 1252, J.T. 2004, 155, noot A. Bertrand, Journ. Jur. 2003 (weergave), afl. 21, 14, NjW 2004, 52, noot H. De Wulf, Pas. 2003, 173, R.C.J.B. 2003, 557, noot D. Willermain, Rev. prat. soc. 2003, 379, noot M. De Wolf, T.B.H. 2003, 836, noot D. Heenen, T.R.V. 2003, 541, noot R. Tas,T.R.V. 2003, 497-519.

[2] Dit advies is integraal raadpleegbaar op de volgende website: http://www.cnc-cbn.be/files/advice/link/Advies_2009_10.pdf.

[3] Voor meer informatie omtrent het verschil tussen een tussentijds dividend en een interimdividend, zie CBN-Advies 2009/1 van 14 januari 2009 “Interimdividend versus tussentijds dividend” integraal raadpleegbaar op de volgende website:http://www.cnc-cbn.be/files/advice/link/Advies_2009_10.pdf

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.