21 december 2016

Kan het ICCI een duidelijk advies geven omtrent de hieronder vermelde problematiek?

 

Bij een fusie door overneming of een splitsing door overneming wordt dikwijls het doel van de overnemende vennootschap gewijzigd. In het geval dat de overnemende vennootschap een commissaris heeft, dient deze commissaris dan een verslag over de staat van activa en passiva overeenkomstig artikel 287-413-559 op te stellen?Is het antwoord hetzelfde in geval van controleverslag over de fusie/splitsing als het geval van inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging.Samen met de meerderheid van de rechtsleer, is het ICCI van oordeel dat de cumulatieve naleving van de beide verslagplichten als overbodig dient te worden beschouwd. Hiervoor verwijst het naar de diepgaande argumentatie aangehaald in T. Baart (ed.), M. Van Tieghem (ed.), G. Buelens, W. D’herde, F. Meuwissen, V. Schoeters en Y. Van den Broecke, Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen: Verslaggevingsverplichtingen, RNPS, Mechelen, Kluwer, 2014, p. 31-32, nr. 41 en de aangehaalde rechtsleer aldaar, dat het volgende stelt:

 

Er heeft steeds onduidelijkheid bestaan over de vraag of ook de bijzondere procedure inzake wijziging van het doel in het kader van een fusietransactie moet worden nageleefd [1]. De procedure tot doelwijziging voorziet zelf onder meer in een aparte verslagplicht.

   In de praktijk werd de cumulatieve naleving van de beide verslagplichten steeds als overbodig beschouwd [2].

   De niet-naleving van de procedure tot doelwijziging in het kader van een fusieoperatie wordt in de eerste plaats verantwoord doordat artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen slechts verwijst naar de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten inzake doelwijziging, zonder dat daarbij ook een kruisverwijzing naar de bijzondere procedure tot doelwijziging zelf wordt gemaakt [3]. Daarbij wordt verdedigd dat de bijzondere fusieregeling voorrang geniet op de gemeenrechtelijke regeling inzake doelwijziging en dit als lex specialis en als lex posterior [4]. De cumulatieve toepassing van beide procedures heeft bovendien geen enkele toegevoegd waarde [5][6]”.

 

Ten slotte is het ICCI van mening dat uit het voorgaande tevens volgt dat het antwoord hetzelfde is in geval van controleverslag over de fusie/splitsing als het geval van inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging.[1] Art. 287 (BVBA), 413 (CVBA) of 559 (NV) W. Venn.”.

[2] Voor een grondige analyse zie: J. Van Bael en S. Beernaert, “Gewijzigde regels betreffende de verslaggeving bij fusie en splitsing”, Nieuw Notarieel Kwartaalschrift 2010, 4, 19; zie ook P. Van Melkebeke, “Fusies en splitsingen zonder algemene vergadering maar niet zonder notaris!”, Notariaat 2012, afl. 11, 1-8; D. Napolitano en L. Van Elsen, Fusie en doelwijziging: notariële koudwatervrees?, TRV 2002, 6, 404‑407; P. Ernst en J. Verstraelen, Reorganisaties van vennootschappen: fusie, (partiële) splitsing, inbreng van bedrijfstak of algemeenheid, Mechelen, Ced.Samsom, 2002, 33; J. Van Bael, Fusies en Splitsingen, Antwerpen, Kluwer, 1993, 60; T. Tilquin, Traité des fusions et scissions, Bruxelles, Kluwer, 1993, 243.”.

[3] T. Tilquin, Traité des fusions et scissions, Bruxelles, Kluwer, 1993, 243.”.

[4] J. Van Bael en S. Beernaert, “Gewijzigde regels betreffende de verslaggeving bij fusie en splitsing”, Nieuw Notarieel Kwartaalschrift 2010, 4, 20-21; D. Napolitano en L. Van Elsen, Fusie en doelwijziging: notariële koudwatervrees?, TRV 2002, 6, 404-405.”.

[5] D. Napolitano en L. Van Elsen, Fusie en doelwijziging: notariële koudwatervrees?, TRV 2002, 6, 404-407; P. Ernst en J. Verstraelen, Reorganisaties van vennootschappen: fusie, (partiële) splitsing, inbreng van bedrijfstak of algemeenheid, Mechelen, Ced.Samsom, 2002, 33; P. Van Melkebeke, “Fusies en splitsingen zonder algemene vergadering maar niet zonder notaris!”, Notariaat 2012, afl. 11, 1-8.”.

[6] Gelieve te noteren dat deze opvatting enkel geldt wanneer de doelwijziging plaatsvindt in het kader van een fusieoperatie. Echter, wanneer de door te voeren wijzigingen er niet in bestaan om het maatschappelijk doel van de verkrijgende vennootschap in lijn te brengen met het doel c.q. de activiteiten van de overgenomen vennootschap, moet de bijzondere procedure tot doelwijziging wel worden nageleefd. (T. Baart (ed.), M. Van Tieghem (ed.), G. Buelens, W. D’herde, F. Meuwissen, V. Schoeters en Y. Van den Broecke, Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen : Verslaggevingsverplichtingen, RNPS, Mechelen, Kluwer, 2014, p. 32, nr. 41, laatste lid; P. Ernst en J. Verstraelen, Reorganisaties van vennootschappen: fusie, (partiële) splitsing, inbreng van bedrijfstak of algemeenheid, Mechelen, Ced.Samsom, 2002, 33; J. Van Bael en S. Beernaert, “Gewijzigde regels betreffende de verslaggeving bij fusie en splitsing”, Nieuw Notarieel Kwartaalschrift 2010, 4, 19-23).

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.