1 maart 2011

Een CVOA bezit kapitaal van 6.000 EUR en overgedragen resultaat van -9.336,22  EUR.  Het eigen vermogen is dus negatief (- 3.336.22 EUR). De vennoten wensen uit te treden en vragen 4.000 EUR kapitaal terug. Kan dit bij een negatief eigen vermogen?

Krachtens artikel 367 van het Wetboek van vennootschappen hebben de vennoten, tenzij in de statuten anders bepaald, het recht uit te treden of een gedeelte van hun aandelen terug te nemen.

 

Dit recht mag enkel worden uitgeoefend tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Vervolgens stipuleert artikel 374 van het Wetboek van vennootschappen nog dat de vennoot die is uitgetreden, uitgesloten of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, het recht heeft op uitkering van de waarde van zijn aandelen, zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin deze gebeurtenis heeft plaatsgehad.

 

Bijgevolg lijkt het het ICCI niet mogelijk om bij een negatief eigen vermogen de uittredende vennoten in de CVOA 4.000 EUR toe te kennen. De waarde van de aandelen van de uittredende vennoten, zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin de uittreding plaatsheeft, zal in dit geval inderdaad negatief zijn.

 

Volledigheidshalve dient hierbij nog opgemerkt te worden dat krachtens artikel 352, tweede lid van het Wetboek van vennootschappen de vennoten persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de CVOA en tenslotte dat artikel 371 van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat de vennoot die is uitgesloten, uitgetreden of gedeeltelijk zijn aandelen heeft teruggenomen gedurende vijf jaar te rekenen van deze gebeurtenis, behalve wanneer de wet een kortere verjaringstermijn bepaalt, binnen de grenzen van zijn verbintenis als vennoot, persoonlijk blijft instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan vóór het einde van het jaar waarin zijn uitsluiting, uittreding of gedeeltelijke terugneming zich heeft voorgedaan.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.