10 februari 2016

Als in 2016 het commissarismandaat afloopt, dient er dan een “bedrijfsrevisor” of een “commissaris” aangesteld te worden in een vennootschap met een ondernemingsraad die toch een verkort schema mag opstellen omdat per 31 december 2015 (en vorige jaren) de nieuwe criteria inzake omzet en balanstotaal niet worden behaald en ook niet in 2016?

 

De wet van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU wijzigt de criteria om als "groot" of "klein" beschouwd te worden vanaf 1 januari 2016. Zo is het criterium van minstens 100 werknemers niet meer van toepassing zodat een onderneming met meer dan 100 werknemers die een ondernemingsraad heeft toch als "klein" kan beschouwd worden vanaf 1 januari 2016.


Voor het vennootschapsrecht zijn er inzake de omvangcriteria in artikel 63 van de wet van 18 december 2015 uitzonderingsbepalingen opgenomen voor het eerste boekjaar dat een aanvang neemt na 31 december 2015. De eventuele benoeming van een commissaris, in het voorgelegde geval, hangt enkel af van de nieuwe criteria toegepast op het laatst afgesloten boekjaar.

 

Men vermeldt dat enkel het aantal personeelsleden (in VTE) de nieuwe criteria overtreft. In 2016 gaat het dan om een kleine vennootschap. Bijgevolg dient desbetreffende vennootschap voortaan geen commissaris meer aan te stellen op voorwaarde dat het geen genoteerde vennootschap betreft, dat zij geen deel uitmaakt van een groep die is gehouden een geconsolideerde jaarrekening op te stellen en te publiceren en dat het niet gaat om één van de in artikel 92, § 3, 1°, 2°, of 6° van het Wetboek van vennootschappen bedoelde vennootschappen of om een beleggingsonderneming met het statuut van beursvennootschap krachtens artikel 47, § 1, 1° van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen (art. 141 W. Venn. nieuw).

 

Wat de ondernemingsraad betreft, verwijst het ICCI naar artikel 15bis van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven dat het volgende bepaalt:

 

In elke onderneming waar een ondernemingsraad werd opgericht in uitvoering van deze wet, met uitzondering van de gesubsidieerde onderwijsinstellingen, worden één of meer bedrijfsrevisoren benoemd.

  De opdracht van deze bedrijfsrevisoren ten aanzien van de ondernemingsraad, alsook de voordracht, benoeming, vernieuwing van het mandaat en ontslag van deze bedrijfsrevisoren, wordt beheerst door de artikelen 151 tot 164 van het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de controle in vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht.(…)”.                                     ./..

 

Huidig artikel 151, eerste en tweede lid van het Wetboek van vennootschappen, waar voorgaande bepaling naar verwijst, stipuleert:

 

In elke vennootschap waar een ondernemingsraad moet worden opgericht krachtens de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, met uitzondering van de gesubsidieerde onderwijsinstellingen, worden één of meer bedrijfsrevisoren benoemd met als taak:

(…)

   De bedrijfsrevisoren oefenen dezelfde taken uit met betrekking tot de in artikel 100, § 1, 6° /2, bedoelde sociale balans.

 

Het ICCI is daarom van oordeel dat, in de beschreven situatie waar een commissarismandaat in een bepaalde vennootschap in 2016 afloopt, vennootschap met een ondernemingsraad, er in desbetreffende vennootschap één of meer bedrijfsrevisoren dienen te worden benoemd overeenkomstig de hierboven aangehaalde bepalingen.

 

Voor alle duidelijkheid wenst het ICCI er nog op te wijzen dat desbetreffende vennootschap, die meer dan 100 werknemers telt, overeenkomstig artikel 15, b), derde lid van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, zoals aangepast door de wet van 18 december 2015, wel nog een jaarrekening volgens het volledig schema alsook een sociale balans volgens het meest uitgebreide schema dient mee te delen aan de ondernemingsraad en (ter informatie) aan de algemene vergadering van de vennootschap. Aan de algemene vergadering kan evenwel de jaarrekening onder het verkorte schema ter goedkeuring worden voorgelegd. Het is dan deze jaarrekening die bij de Nationale Bank wordt neergelegd zonder controleverslag want er werd geen commissaris benoemd en bovendien, moet de bedrijfsrevisor zich niet uitspreken over de jaarrekening opgesteld volgens het verkort schema (voor een uitvoerige bespreking, zie Memorie van toelichting, Parl.St. Kamer, 2015-16, nr. 1444/001, 25).

 

De algemene vergadering heeft uiteraard de mogelijkheid om de bedrijfsrevisor belast met de taak tegenover de ondernemingsraad eveneens als commissaris te benoemen.

 

Het ICCI wenst eveneens de aandacht te vestigen op het feit dat de bedrijfsrevisor, die enkel belast zou zijn met een opdracht tegenover de ondernemingsraad, een volkomen controle moet verrichten van de jaarrekening in overeenstemming met de ISA’s en een controleverslag uitbrengen gericht aan de ondernemingsraad.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.