10 december 2018

Kan het ICCI een advies geven in verband met ondervermelde problematiek?

 

De vraag rijst of de verschillende ISA-normen van toepassing zijn op controles van de jaarrekening waar de bedrijfsrevisor niet werd benoemd als commissaris voor drie jaar, maar jaarlijks wordt benoemd voor de controle van de boekhouding van vennootschappen die niet verplicht zijn een commissaris aan te stellen.

***

1.       Om deze vraag te beantwoorden, wordt er verwezen naar de IBR-norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA’s in België, die het volgende stelt:

De bedrijfsrevisoren zullen overgaan tot de controle van alle financiële overzichten (audit) en van het beperkt nazicht van de financiële informatie overeenkomstig respectievelijk de International Standards on Auditing (ISA's) en International Standards on Review Engagement (ISRE's), zoals op 15 december 2008 aangenomen door de International Auditing and Assurance Standards Board en voor zover deze normen vertaald werden in de van toepassing zijnde nationale taal”.

2.       Bijgevolg is het ICCI van oordeel dat de bedrijfsrevisor die niet werd benoemd als commissaris voor drie jaar, maar jaarlijks wordt benoemd voor de controle van de boekhouding van vennootschappen die niet verplicht zijn een commissaris aan te stellen, de ISA-normen dient toe te passen.

3.       Het ICCI wenst evenwel de aandacht te vestigen op het feit dat dit advies geen rekening houdt met de herziening van de IBR norm van 10 november 2009 die door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen werd goedgekeurd. Deze norm treedt pas in werking met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring van de norm door de Minister die bevoegd is voor Economie. Het is aangewezen om de impact van deze norm op de vraagstelling te evalueren, eenmaal genoemde norm in werking treedt.

Tot slot nodigt het ICCI uit om de brochure met als titel “Al eens aan een professional gedacht? De bedrijfsrevisor: wat kan hij voor u doen en wat mag u verwachten? die door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren tot stand werd gebracht, te consulteren. Deze brochure omvat een overzicht van het type van oordeel dat een bedrijfsrevisor kan tot stand brengen al naargelang van de betrokken opdracht.

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.