Actueel

 

De bedrijfsrevisor en AML: actualia, vraagstukken en vooruitzichten

24 april 2024

244 views

Publicatie Commissarisverslag in pdf van Maklu openbaar beschikbaar op de ICCI-website

7 december 2023

694 views

Reglement van de ICCI-IBR-prijzen

20 oktober 2023

1083 views

Laatste adviezen

17 mei 2024

Offerte voor een commissarismandaat zonder ontslag van de voorganger / Offre pour un mandat de commissaire sans démission du prédécesseur (24-015)

Kan een bedrijfsrevisor een offerte betreffende een commissarismandaat sturen naar een vennootschap waarin het mandaat van de voorganger niet werd onderbroken?

19 april 2024

VZW – Publicatie van de benoeming van de commissaris in het Belgisch Staatsblad / ASBL - Publication de la nomination du commissaire au Moniteur belge (24-019)

Een VZW is verplicht om de benoeming van een commissaris te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

19 april 2024

Vergoeding commissaris van de rekeningen van een mede-eigendom / Rémunération commissaire aux comptes d’une copropriéte (24-017)

Een mogelijke jaarlijkse vergoeding voor de werkzaamheden van een “commissaris van de rekeningen” van een mede-eigendom is wettelijk niet geregeld. Het is aan de algemene vergadering van de mede-eigendom in kwestie om per jaar te stemmen over het al dan niet toekennen van een jaarlijkse vergoeding voor de werkzaamheden van een “commissaris van de rekeningen”.

19 april 2024

Bijkomende inbreng zonder uitgifte van aandelen door middel van een omzetting lening van een aandeelhouder / Apport supplémentaire sans émission d’actions par le biais de la conversion d’un crédit d’un actionnaire (24-013)

Een verslag van de bedrijfsrevisor is vereist in een BV in geval van een bijkomende inbreng zonder uitgifte van aandelen door middel van de omzetting van een lening van een aandeelhouder.

19 april 2024

Melding aan de CFI / Déclaration à la CTIF (24-009)

Moet een bedrijfsrevisor zijn/haar eenmalige opdracht stopzetten na een melding aan de CFI ? Komt hij/zij met een eventuele beëindiging van de opdracht dan niet in conflict met het mededelingsverbod waarin de Antiwitwaswet voorziet ?

19 april 2024

Omgekeerde fusie – toepassing van de vereenvoudigde procedure / Omgekeerde fusie – toepassing van de vereenvoudigde procedure (23-064)

In het kader van een omgekeerde fusie, is het mogelijk om de vereenvoudigde procedure te gebruiken? Is het verslag van inbreng in natura vereist?

alle adviezen

Boeken

22 april 2024

De bedrijfsrevisor en AML: actualia, vraagstukken en vooruitzichten

2024-1

29 november 2023

Het commissarisverslag

2023-1

22 december 2022

Actualia en ontwikkelingen in duurzaamheidsrapportering

2022-2

Rechtspraak

10 januari 2024

Arresten Hof van Beroep Gent - Oprichtersaansprakelijkheid (17 april 2023)

15 mei 2023

Misbruik van vertrouwen en rekening-courant (Cassatie 21 maart 2023)

Cassatievoorzieningen in strafzaken durven nogal eens gekenmerkt te worden door een grote mate van inventiviteit. Meestal draait die inventiviteit op niets uit. Zo ook in het arrest van 21 maart 2023

De eiser in cassatie was schuldig bevonden aan het misdrijf misbruik van vertrouwen (art. 491 Sw.). Deze schuldigverklaring was het gevolg van het opnemen van bedragen in een rekening-courant van zijn vroegere vennootschap.

15 mei 2023

Hof van Cassatie 31/03/2023 - peildatum in het kader van een geschillenregeling

In het vennootschapsrecht is de peildatum de datum waarop de aandelen moeten worden gewaardeerd in het kader van een geschillenregeling.

Het Hof van Cassatie verduidelijkt de omstandigheden waarin de rechter kan afwijken van het logische principe dat de peildatum de datum van overdracht van de aandelen is.

Alle rechtspraak