Actueel

 

Publicatie Commissarisverslag in pdf van Maklu openbaar beschikbaar op de ICCI-website

7 december 2023

565 views

Reglement van de ICCI-IBR-prijzen

20 oktober 2023

986 views

Update boek Commissarisverslag

12 september 2023

1382 views

Laatste adviezen

5 april 2024

Al dan niet opstelling van verslag van niet-bevinding voor een geconsolideerde jaarrekening / Rédaction d’un (éventuel) rapport de carence pour les comptes consolidés (24-007)

Dient een verslag van niet-bevinding opgesteld te worden voor een geconsolideerde jaarrekening?

5 april 2024

Boekhoudkundige verwerking van een erfpachtcontract / Traitement comptable d’un bail emphytéotique (23-060)

Een erfpachtcontract moet worden geboekt volgens de boekhoudwetgeving en het totale bedrag van de canons die tijdens de duur van het contract moeten worden betaald, moet worden opgenomen in de rekeningen 25 en 17 (en niet in de orderrekeningen).

4 april 2024

Benoeming van een plaatsvervangende commissaris na het ontslag van de commissaris / Nomination d’un commissaire suppléant après démission du commissaire (24-010)

Is het mogelijk om het mandaat van een commissaris te beëindigen indien hij ontslag neemt vóór het einde van zijn mandaat?

4 april 2024

Retroactieve benoeming van een commissaris / Nomination rétroactive d’un commissaire (24-008)

Indien de commissaris retroactief in X+1 is benoemd voor boekjaren X, X+1 en X+2, dient de controle voor boekjaar X als bedrijfsrevisor op contractuele basis (i.e. in de vorm van een “bijzondere opdracht”) te gebeuren. Een verslag over een contractuele controle van de jaarrekening is niet voor publicatie vatbaar en zou anders een miskenning van het commissarismandaat inhouden.

4 april 2024

Overgangsperiode Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen / Période transitoire Code des sociétés et des associations (24-006)

Wat is de impact op het commissarisverslag indien een vennootschap haar statuten niet tijdig heeft aangepast overeenkomstig de overgangsbepalingen van het WVV?

4 april 2024

Vennootschappen die nalaten een commissaris te benoemen – Splitsing en oprichting van een nieuwe vennootschap / Sociétés en défaut de nommer un commissaire – Scission et constitution d’une nouvelle société (24-004)

Mag een bedrijfsrevisor een opdracht van inbreng in natura aanvaarden in een op te richten vennootschap n.a.v. de splitsing van een vennootschap die nalaat een commissaris te benoemen? Is er een risico van sanctie ten opzichte van artikel 3:97 van het WVV indien de bedrijfsrevisor de opdracht aanvaardt?

alle adviezen

Boeken

29 november 2023

Het commissarisverslag

2023-1

22 december 2022

Actualia en ontwikkelingen in duurzaamheidsrapportering

2022-2

7 december 2021

Nieuwe technologieën en het auditberoep

2021-1

Rechtspraak

10 januari 2024

Arresten Hof van Beroep Gent - Oprichtersaansprakelijkheid (17 april 2023)

15 mei 2023

Misbruik van vertrouwen en rekening-courant (Cassatie 21 maart 2023)

Cassatievoorzieningen in strafzaken durven nogal eens gekenmerkt te worden door een grote mate van inventiviteit. Meestal draait die inventiviteit op niets uit. Zo ook in het arrest van 21 maart 2023

De eiser in cassatie was schuldig bevonden aan het misdrijf misbruik van vertrouwen (art. 491 Sw.). Deze schuldigverklaring was het gevolg van het opnemen van bedragen in een rekening-courant van zijn vroegere vennootschap.

15 mei 2023

Hof van Cassatie 31/03/2023 - peildatum in het kader van een geschillenregeling

In het vennootschapsrecht is de peildatum de datum waarop de aandelen moeten worden gewaardeerd in het kader van een geschillenregeling.

Het Hof van Cassatie verduidelijkt de omstandigheden waarin de rechter kan afwijken van het logische principe dat de peildatum de datum van overdracht van de aandelen is.

Alle rechtspraak