Actueel

 

Update van modeldocumenten

21 november 2022

107 views

Het ICCI herziet zijn standpunt wat betreft het antwoord op een verzoek van de Administratie van de Thesaurie betreffende het UBO-register

18 november 2022

136 views

ICCI stelt nieuwe modellen ISQM 1 ter beschikking

6 september 2022

464 views

Laatste adviezen

18 november 2022

Verzoek van de Thesaurie als gevolg van een kennisgeving inzake het UBO-register - Demande de la Trésorerie suite à une notification concernant le registre UBO

Dient het beroepsgeheim te worden gevolgd bij een verzoek van de Thesaurie als gevolg van een kennisgeving inzake het UBO-register (om bijkomende documentatie en bewijsstukken te bezorgen ter staving van het verschil), en mag er derhalve geen documentatie aangeleverd worden of geldt het beroepsheim in deze niet?


17 november 2022

Inbreng in natura met uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde – Apport en nature avec émission d'actions en dessous du pair comptable

Indien een revisoraal verslag inzake inbreng in natura dient opgemaakt te worden gepaard met een uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde, hoe dient hiermee omgegaan te worden in het besluit? 

16 november 2022

Provisie – kosten van vereffening in één akte - Provision – frais de liquidation en un seul acte

16 november 2022

Inbreng in natura van een negatief nettoactief - Apport en nature d’un actif net comptable négatif

 Est-il possible d’effectuer un apport en nature d’un actif net comptable négatif ? Le cas échéant, comment en tenir compte dans les conclusions du rapport de révision sur l’apport en nature ?

16 november 2022

Bewaren van boeken en verantwoordingsstukken - Conservations des livres et pièces justificatives

 Le code de droit économique prévoit que les pièces justificatives peuvent être conservées en original ou en copie. Si on les conserve en copie, peut-on détruire les originaux s'agissant de "document papier"?

Qu'en est-il des fichiers électroniques et autres PDF ou documents reçus électroniquement, doit-on conserver le support électronique (mail par exemple) d’origine, reçu dans sa forme originelle ?

16 november 2022

Opdracht commissaris – private privak – Mission commissaire - pricaf privée

 Wat zijn de wettelijke rapporteringsverplichtingen van een commissaris (niet erkend door de FSMA) die werd aangesteld in een private privak?

 

alle adviezen

Boeken

7 december 2021

Nieuwe technologieën en het auditberoep

2021-1

4 december 2020

Impact van de wijzigingen in het burgerlijk recht op het beroep van bedrijfsrevisor

17 december 2019

Nieuwe en aangepaste opdrachten van de bedrijfsrevisor in het WVV

2019-02

Rechtspraak

30 juni 2022

Jugement du Tribunal de commerce de Liège du 15 septembre 2017 R.G. A/15/03564 et arrêt de la Cour d'appel de Liège du 13 novembre 2019 2017/RG/1240 – le secret professionnel, la lettre de mission, l’indépendance et les missions incompatibles pour le commissaire

Il s’agit d’un litige concernant une mission contractuelle qui a été confiée par un donneur d’ordre a un réviseur d’entreprises en vue d’obtenir et examiner une proposition de financement de l’acquisition d’une société A par une société B. Le cabinet du révision avait été nommé commissaire de la société B a l’issue de la création de cette derniere et

aux termes d’une mission relative a un apport en nature a celle-ci.

 Le réviseur d’entreprises ne peut que communiquer des attestations ou confirmations opérées avec l’accord écrit de l’entreprise auprès de laquelle il exerce sa fonction ou mission, mais ne peut en aucun cas divulguer d’autres informations, même concernant la santé financière difficile de son client et même avec l’accord de son client. L’exception à l’obligation du secret professionnel relative à la communication d’attestations ou de confirmations ne l’autorise pas à transmettre de telles informations à des tiers mais uniquement à garantir l’exactitude d’informations déjà en possession du destinataire. L’autorisation d’attester ou de confirmer certaines informations ne porte que sur les informations visées par l’accord écrit donné par l’entreprise concernée, à l’exclusion de toute autre information. 

20 april 2022

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, 18 oktober 2021 – Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen en aansprakelijkheid van de economische beroepsbeoefenaar die bijstand verleent bij de opmaak van het financieel plan

Het vonnis van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde dd. 18/10/2021 inzake Oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend aanvangsvermogen en aansprakelijkheid van de economische beroepsbeoefenaar die bijstand verleent bij de opmaak van het financieel plan 

21 maart 2022

Hof van Cassatie, 9 december 2021 – nietigheid ingeval van schending van de regels voor belangenconflicten

Op de vraag of de nietigheidssanctie geldt bij elke schending van de belangenconflictregeling oordeelt het Hof van Cassatie in een arrest van 9 december 2021 (C.19.0644.N) het volgende:

 

Een beslissing of verrichting kan worden nietig verklaard indien de schending van de belangenconflictregeling de totstandkoming ervan heeft kunnen beïnvloeden. Dit is het geval wanneer de naleving van het voorschrift kon hebben geleid tot het afwijzen van de voorgenomen beslissing of verrichting of tot de aanvaarding ervan onder sterk verschillende voorwaarden.

(…)

Door aldus te oordelen dat de vordering tot nietigverklaring niet kon worden toegewezen omdat een formele mededeling van het belangenconflict in de gegeven omstandigheden geen wezenlijke invloed zou hebben gehad op de besluitvorming van de raad van bestuur, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.”

 

Enkel wezenlijke schendingen van de belangenconflictregels, die de besluitvorming of de verrichting kunnen beïnvloeden, kunnen aldus tot de nietigheid van het besluit of de verrichting die heeft plaatsgevonden met overtreding van deze belangenconflictregels leiden.

Alle rechtspraak