Actueel

 

De bedrijfsrevisor en AML: actualia, vraagstukken en vooruitzichten

24 april 2024

306 views

Publicatie Commissarisverslag in pdf van Maklu openbaar beschikbaar op de ICCI-website

7 december 2023

768 views

Reglement van de ICCI-IBR-prijzen

20 oktober 2023

1130 views

Laatste adviezen

31 mei 2024

Andere commissaris tijdens het voorgaande boekjaar – Vaststelling van een afwijking van materieel belang mbt de voorgaande boekjaren / Autre commissaire au cours de l'exercice précédent – Identification d'une anomalie significative relative à l’exercice précédent (23-010)

In het kader van de aanstelling van een nieuwe commissaris voor boekjaar N werd een gebrek aan interne controle vastgesteld met betrekking tot de werken in uitvoering in de voorgaande boekjaren. Significante verliezen moeten worden geboekt, maar de exacte impact op elk eerder boekjaar kan niet worden bepaald. De nieuwe commissaris moet artikel 3:19 van het WVV toepassen voor materiële fouten van het vorige boekjaar. Als de potentiële impact van materieel belang is, kan een oordeelonthouding of een oordeel met voorbehoud nodig zijn. De deontologische principes en communicatie met de vorige commissaris moeten ook worden nageleefd.

31 mei 2024

Nettoactieftest en liquiditeitstest – statutair onbeschikbare eigen vermogens / Tests d’actif net et de liquidité – capitaux propres statutairement indisponibles (23-014)

In het kader van de aanpassing van de statuten aan het nieuw WVV en de omzetting van onbeschikbare eigen vermogens in beschikbare eigen vermogens, moeten de netto-actieftest en de liquiditeitstest worden uitgevoerd bij de notariële akte. 

31 mei 2024

Uitstel van de goedkeuring van de jaarrekening / Report de l’approbation des comptes annuels (24-023)

Wat zijn de uitstel mogelijkheden van de jaarrekening en van de algemene vergadering?

Wat dient de commissaris in dit geval te doen? 

27 mei 2024

Benoeming van een commissaris in een vennootschap die in overtreding is met het WVV / Nomination d'un commissaire dans une société en infraction avec le CSA (24-021)

Risico's en voorzorgsmaatregelen bij de benoeming van een commissaris in een vennootschap die in overtreding is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

27 mei 2024

De afschaffing van het niet-opgevraagde deel van de inbreng door de vermindering van de inbreng – nettoactieftest en liquiditeitstest / Suppression de la part non appelée de l’apport par réduction de l’apport – tests d’actif net et de liquidité (24-005)

In het kader van de afschaffing van het niet-opgevraagde deel van de inbreng door de vermindering van de inbreng, is het, in het licht van het arrest van het Hof van beroep van Antwerpen van 15 december 2022, raadzaam om de nettoactieftest en liquiditeitstest uit te voeren.

17 mei 2024

Offerte voor een commissarismandaat zonder ontslag van de voorganger / Offre pour un mandat de commissaire sans démission du prédécesseur (24-015)

Kan een bedrijfsrevisor een offerte betreffende een commissarismandaat sturen naar een vennootschap waarin het mandaat van de voorganger niet werd onderbroken?

alle adviezen

Boeken

22 april 2024

De bedrijfsrevisor en AML: actualia, vraagstukken en vooruitzichten

2024-1

29 november 2023

Het commissarisverslag

2023-1

22 december 2022

Actualia en ontwikkelingen in duurzaamheidsrapportering

2022-2

Rechtspraak

10 januari 2024

Arresten Hof van Beroep Gent - Oprichtersaansprakelijkheid (17 april 2023)

15 mei 2023

Misbruik van vertrouwen en rekening-courant (Cassatie 21 maart 2023)

Cassatievoorzieningen in strafzaken durven nogal eens gekenmerkt te worden door een grote mate van inventiviteit. Meestal draait die inventiviteit op niets uit. Zo ook in het arrest van 21 maart 2023

De eiser in cassatie was schuldig bevonden aan het misdrijf misbruik van vertrouwen (art. 491 Sw.). Deze schuldigverklaring was het gevolg van het opnemen van bedragen in een rekening-courant van zijn vroegere vennootschap.

15 mei 2023

Hof van Cassatie 31/03/2023 - peildatum in het kader van een geschillenregeling

In het vennootschapsrecht is de peildatum de datum waarop de aandelen moeten worden gewaardeerd in het kader van een geschillenregeling.

Het Hof van Cassatie verduidelijkt de omstandigheden waarin de rechter kan afwijken van het logische principe dat de peildatum de datum van overdracht van de aandelen is.

Alle rechtspraak