Actueel

 

adviezen ICCI / eindejaar

Zoals elk jaar zullen naar aanleiding van de eindejaarsperiode de adviesactiviteiten van het ICCI tijdelijk worden opgeschort tussen 23 december 2021 en 7 januari 2022. Gelieve hiermee rekening te willen houden. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

30 november 2021

204 views

Bijzondere werkzaamheden en voorzorgen van de bedrijfsrevisor bij het uitvoeren, controleren en beoordelen van de waardering van een onderneming volgens de methode van de geactualiseerde waarde van de kasstroom (discounted cash flow-methode)

19 november 2021

117 views

De (nieuwe) boekhoudkundige en fiscale aspecten van voorzieningen

24 juni 2021

257 views

Laatste adviezen

1 december 2021

Verificateur van de rekeningen - kleine VZW - Vérificateur aux comptes – petite ASBL

Quelles sont les compétences d’un vérificateur aux comptes?

30 november 2021

Vaststellen van de jaarrekening -Stichtingen - Arrêt des comptes annuels – Fondations

« Comment gérer la problématique de l’absence de la phase de l’arrêt des comptes annuels prévue dans le CSA en ce qui concerne les fondations ? 

30 november 2021

Aanstelling van commissaris na fusie van VZW’s – Désignation d’un commissaire après la fusion d’ASBL

 Dient een nieuw opgerichte VZW die vervolgens fuseert met 4 bestaande VZW’s, waarbij 2 van de 3 groottecriteria worden overschreden, reeds vanaf het eerste boekjaar een commissaris aan te stellen? 

29 november 2021

Onmiddellijke sluiting van vereffening – neerleggen van de jaarrekening –Clôture immédiate de la liquidation – dépot des comptes annuels

Dient er in het kader van een ontbinding en vereffening in één akte nog een jaarrekening m.b.t. de periode voor de ontbinding te worden opgemaakt en een controleverslag over deze jaarrekening te worden verstrekt?

19 november 2021

Artikel 2:110, § 2 WVV en vrijwillige ontbinding en vereffening in één akte van een kleine VZW – Article 2:110, § 2 CSA et la dissolution et la liquidation volontaire en un seul acte d’une petite ASBL

Moet een VZW, die geen commissaris moet aanstellen, voldoen aan artikel 2:110, § 2 WVV indien de VZW in één akte wordt ontbonden en vereffend?

 

19 november 2021

Onmiddellijke sluiting van vereffening – neerleggen van de jaarrekening – Clôture immédiate de la liquidation – dépot des comptes annuels

 Dient in geval van een ontbinding en vereffening in één akte de jaarrekening over de periode van het boekjaar tussen de aanvang van het lopende boekjaar en de datum van het ontbindingsbesluit door de algemene vergadering te worden neergelegd? 

Boeken

4 december 2020

Impact van de wijzigingen in het burgerlijk recht op het beroep van bedrijfsrevisor

17 december 2019

Nieuwe en aangepaste opdrachten van de bedrijfsrevisor in het WVV

2019-02

23 juli 2019

De commissaris en de andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit

2019-01

Rechtspraak

28 april 2021

Hof van Justitie van de Europese Unie - 4de kamer - Arrest van 27 februari 2020 C-384/18

Niet-nakoming – Artikel 49 VWEU – Diensten op de interne markt – Richtlijn 2006/123/EG – Artikel 25, leden 1 en 2 – Beperkingen op multidisciplinaire activiteiten van boekhouders

 

Door een verbod in te stellen op het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder en die van verzekeringsmakelaar, verzekeringsagent of vastgoedmakelaar dan wel bancaire activiteiten en activiteiten van financiële dienstverlening, en door de kamers van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten toe te staan het gezamenlijk uitoefenen van de activiteiten van boekhouder en elke ambachts-, landbouw- en handelsactiviteit te verbieden, is het Koninkrijk België de verplichtingen niet nagekomen die op deze lidstaat rusten krachtens artikel 25 van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt en artikel 49 VWEU.

 

28 april 2021

Hof van Justitie van de Europese Unie - 5de kamer - Arrest van 24 maart 2021 C-950/19

Dienstverband van een wettelijke auditor bij een gecontroleerde entiteit – Wachttijd – Verbod op aanvaarding van een voorname leidinggevende functie in de gecontroleerde entiteit - Uitdrukking ,een functie aanvaarden’ – Strekking – Sluiting van een arbeidsovereenkomst met de gecontroleerde entiteit – Onafhankelijkheid van wettelijke auditors – Extern aspect

 

14 april 2021

Cour de cassation du 28 janvier 2021 (n° C.20.0127.F) – Etendue du secret professionnel du réviseur d’entreprises

La Cour de cassation rappelle que l’article 458 du Code pénal punit toute personne dépositaire, par état ou par profession, des secrets qu’on lui confie, qui, hors le cas où elle est appelée à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire et celui où la loi l’oblige à faire connaître ces secrets, les aura révélés.