2 september 2022

Opgelet: de door een asterisk (**) voorafgegane checklists/templates zijn herzien en bijgewerkt op de pagina 'Tools voor een efficiënte ISA-audit' (2021-2022)

Met het oog op de steeds strengere documentatieverplichtingen die aan de bedrijfsrevisoren worden gesteld, en om bedrijfsrevisoren te helpen bij de correcte maar pragmatische toepassing van de ISA's,  heeft de werkgroep ISA geoordeeld dat de ISA checklists dienen te worden aangepast teneinde bijkomende en meer pragmatische tools te kunnen verstrekken.

De volgende bedrijfsrevisoren zijn in de loop der jaren betrokken geweest bij de ontwikkeling en bijwerking van de verschillende tools: Chantal Bollen, Freddy Caluwaerts, Guy Cox, Luis Laperal, Véronique Lebrun, Noëlle Lucas, Christophe Remon, Jean-Benoît Ronse Decraene, Inge Saeys, Jan Smits, Jan Van Brabant, Kim Van Loon en Jacques Vandernoot.

Sommige van de hieronder opgenomen tools zijn ontwikkeld met het oog op de vragen die zijn geformuleerd in de leidraden voor de kwaliteitscontrole die het Instituut van de Bedrijfsrevisoren tot 2015 beschikbaar heeft gesteld. De aandacht dient echter te worden gevestigd op het feit dat het effectieve gebruik van deze tools de bedrijfsrevisoren geenszins ontslaat van hun individuele verantwoordelijkheid om hun professioneel oordeel uit te oefenen, en derhalve geenszins vooruitloopt op de conclusies die tijdens de kwaliteitscontroles zouden worden getrokken.

Naast de verschillende checklists en modellen die de confraters ter beschikking staan, kan het voor de bedrijfsrevisor die in een kleine kantoor werkt nuttig zijn kennis te nemen van de gestructureerde voorbeeldtools in het Pack PE-KE.

Alle ISA-tools worden hieronder opgesomd, met een speciale vermelding en een versie met zichtbare wijzigingen voor de oorspronkelijke tools die later werden bijgewerkt.

Ter herinnering, de vragenlijsten (checklists) werden opgesteld in het kader van het begeleidingsplan inzake de invoering van de ISA’s in België met als enig doel het verduidelijken aan de hand van praktijkvoorbeelden van een controleproces uitgevoerd in overeenstemming met de ISA’s in KMO’s.

Het gebruik van deze werkinstrumenten vereist een kennis van het ISA-referentiekader teneinde de inhoud ervan aan te passen aan de grootte en eigenschappen van de gecontroleerde entiteit. Deze zullen dus nooit compleet zijn aangezien de grondslag van dit referentiekader steunt op het vermogen van de bedrijfsrevisor om op een aangepaste manier in te spelen op een controleomgeving waarvan de grootte, de ingewikkeldheid of de aard per definitie uniek zijn.

Het spreekt voor zich dat deze werkinstrumenten zullen (moeten) worden aangepast aan de door de gebruikers geformuleerde opmerkingen en behoeften. Wij zullen erover waken dat deze instrumenten worden geactualiseerd.

Samenvatting van de wijzigingen (checklists met zichtbare wijzigingen – v.2.0-2016):

Tabel controleproces en documentatie (waarin rekening is gehouden met de wijzigingen):

FASE A: RISICO-INSCHATTING  (A1-A20) 

 

FASE B: VERSLAGGEVING   (B1-B9)

 

FASE C: VERSLAGGEVING    (C1-C12)

 

FASE D: BIJKOMENDE WETTELIJKE VEREISTEN   (D1-D3)