18 juni 2019

Artikel 21 van de wet van 7 december 2016 voorziet in de wettelijke verplichting om een opdrachtbrief op te stellen voor elke opdracht. Dit voorbeeld van brief heeft geen enkel dwingend karakter maar heeft tot doel enkel gebruikt te worden in toepassing van de overwegingen uit ISA 210, rekening houdend met de op het commissarisverslag van toepassing zijnde beroepsnormen, alsook met de nieuwe verplichtingen in het kader van Verordening (EU) Nr. 648/2012 van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (“de EMIR-verordening”).

Dit voorbeeld beoogt enkel de jaarrekeningen die zijn opgesteld overeenkomstig een in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en dient te worden aangepast in functie van de vereisten. Het kan nuttig zijn om een juridisch advies te verkrijgen teneinde het gepast karakter van elke opdrachtbrief te bevestigen.

Dit voorbeeld van opdrachtbrief is gebaseerd op ISA’s (de nieuwe en de herziene) en bevat een paragraaf betreffende witwaspreventie en in dit kader een bijlage “Bevestiging van identificatie”.

Het algemene contractueel kader voor prestaties maakt integraal deel uit van de opdrachtbrief. Een voorbeeld van algemeen contractueel kader voor prestaties is hier beschikbaar.