17 december 2019

2019-2
ISBN: 978-90-466-1008-4

Dit boek behandelt de nieuwe en aangepaste  opdrachten die aan bedrijfsrevisor worden toevertrouwd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en bevat een vennootschapsrechtelijke en normatieve analyse van deze opdrachten.

Achtereenvolgens worden de volgende opdrachten in vennootschappen besproken: de inbreng in natura, de nettoactief- en liquiditeitstest, de vrijwillige ontbinding, de omzetting, de belangconflicten, het interimdividend  en de opdrachten verbonden met de beoordeling dat de financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw en voldoende zijn, met name de wijziging van rechten verbonden aan soorten aandelen, de uitgifte van nieuwe aandelen en van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten en de beperking of opheffing van het voorkeurrecht.

Verder komen de nieuwe en aangepaste opdrachten in (I)VZW’s en stichtingen aan bod: de vrijwillige ontbinding en vereffening en in één akte in (I)VZW’s,  de belangenconflicten in grote VZW’s en stichtingen, de fusie en splitsing en de omzetting waarvan ten minste één van de partijen een VZW of stichting is. De publicatie sluit af met een bespreking van de afgeschafte opdrachten: de quasi-inbreng in de BV en de CV, de doelwijziging en de kapitaalverhoging in de NV ten gevolge van een conversie van converteerbare obligaties in aandelen of van een inschrijving op aandelen.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Executive summary (NL)

Executive summary (FR)

Executive summary (EN)

Hoofdstuk 1 Opdracht van inbreng in natura in een BV/CV/NV in het WVV

Hoofdstuk 2 Nieuwe commissarisopdracht bij elke uitkering in een BV/CV: nettoactief- en liquiditeitstest

Hoofdstuk 3 Aangepaste formuleringen in de bijzondere opdrachten van vrijwillige ontbinding, omzetting, belangenconflicten en interimdividend in vennootschappen

Hoofdstuk 4 Opdrachten verbonden met de beoordeling dat de financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw en voldoende zijn

Hoofdstuk 5 Nieuwe bijzondere opdrachten en aangepaste opdrachten in de (I)VZW’s en de stichtingen

Hoofdstuk 6 Afgeschafte opdrachten

Integrale Inhoudstafel