6 september 2019

Het ICCI publiceert een nieuwe versie van de ‘Handleiding interne procedures inzake antiwitwassen’, bedoeld om de beroepsbeoefenaars (sole practitioners en kantoren) bij te staan bij het opstellen en het inwerkingstellen van doeltreffende gedragslijnen, procedures en interne controlemaatregelen, evenredig met hun aard en omvang, zoals opgelegd door artikel 8, §1 van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.

Dit voorbeeld van handleiding voor het opstellen van interne controleprocedures heeft geen verplicht of normatief karakter. Het komt de kantoren toe zich hierop in voorkomend geval te inspireren in functie van hun noden en/of van hun eigen bestaande controleprocedures en/of –maatregelen of met deze die ze wensen toe te passen. Het document kan op zich worden gebruikt, maar wij raden aan om het (in voorkomend geval) te integreren in de eigen bestaande documenten inzake procedures.

Ook het Compendium (een compilatie van wettelijke teksten en rechtsleer) werd naar aanleiding hiervan herzien.