27 september 2021

Huidig document is bestemd om de kantoren van beroepsbeoefenaars bij te staan bij het opstellen en het inwerkingstellen van passende interne controleprocedures, zoals opgelegd enerzijds door de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. (hierna de AWW).

Dit voorbeeld van handleiding voor het opstellen van interne controleprocedures heeft geen verplicht of normatief karakter. Het komt de kantoren toe zich hierop in voorkomend geval te inspireren in functie van hun noden en/of van hun eigen bestaande controleprocedures en/of –maatregelen of met deze die ze wensen toe te passen. Het document kan op zich worden gebruikt, maar wij raden aan om het (in voorkomend geval) te integreren in de eigen bestaande documenten inzake procedures.

De handleiding die in oktober 2020 op de website van het ICCI gepubliceerd werd, is geactualiseerd (in track changes en clean) met betrekking tot de volgende punten:

  • Punt 8.3.3: meedelen van verschillen tussen de informatie in het het UBO-register en de informatie waarover bedrijfsrevisoren beschikking over uiteindelijke begunstigden;
  • Punt 8.5: toevoeging van "rechters in het Grondwettelijk Hof (met inbegrip van voorzitters)" aan de lijst van politiek prominente personen;
  • Punt 13.3: verwijzing naar de door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren gepubliceerde informatie over het melden van inbreuken;
  • Punt 16.2: verduidelijking over de raadpleging van het UBO-register in het kader van de RGPD;
  • Bijlage A10: bijwerking van een link”/