29 september 2021

Wordt een vennootschap die wordt verhandeld op Euronext Access beschouwd als een organisatie van openbaar belang?

 

 

 1. De volgende situatie wordt beschreven :

   

  Kan u ons informeren of een vennootschap die wordt verhandeld op Euronext Access aanschouwd wordt door het IBR als een 'public interest entity'. Euronext Access is geen gereglementeerde markt, maar de vennootschappen die hierop genoteerd staan, dienen wel aan heel wat extra verplichtingen te voldoen, zoals de benoeming van een commissaris voor de jaarrekening en een 'beperkt nazicht' van het halfjaarlijks verslag. Het jaarverslag in de prospectus dient ook afzonderlijk door een commissaris te worden gecertificeerd.”

   

 2. Artikel 1:12 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: “WVV”) definieert de notie “organisatie van openbaar belang” (i.e. “public interest entity” in het Engels) als volgt:

   

  Onder "organisatie van openbaar belang" wordt verstaan:

    1° de genoteerde vennootschappen bedoeld in artikel 1:11;

    2° de vennootschappen waarvan de effecten als bedoeld in artikel 2, 31°, b) en c), van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 3, 7°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU;

    3° de kredietinstellingen bedoeld in boek II van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen;

    4° de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen bedoeld in boek II van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;

    5° de centrale effectenbewaarinstellingen bedoeld in artikel 36/1, 25°, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en de ondersteuning verlenende instellingen bedoeld in artikel 36/26/1, §§ 4 en 5, van dezelfde wet.”.

   

  Conform artikel 1:11, eerste lid WVV wordt onder “genoteerde vennootschap” verstaan: “een vennootschap waarvan de aandelen, winstbewijzen of de certificaten die betrekking hebben op deze aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 3, 7°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU.”.

   

  Voor België zijn dat de markt “Euronext Brussels” en de markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels NV ( [1] ).

   

  Daarentegen wordt “Euronext Access” gedefineerd als: “de Vrije Markt, een door Euronext Brussels NV ingerichte Multilateral Trading Facility (MTF) ingericht door Euronext Brussels NV met handelsnaam “Euronext Access”( [2] ) en wordt deze als dusdanig niet beschouwd als een gereglementeerde markt, maar wel als een “multilaterale handelsfaciliteit” of “MTF”, dit is een multilaterale handelsfaciliteit in de zin van artikel 2, lid 1, 4°, van de wet van 2 augustus 2002.

   

  Het ICCI is derhalve van oordeel dat een vennootschap die wordt verhandeld op de MTF Euronext Access geen genoteerde vennootschap uitmaakt en bijgevolg ook geen ‘organisatie van openbaar belang” (“public interest entity”) is, tenminste indien deze vennootschap ook geen kredietinstelling, verzekerings- of herverzekeringsonderneming of centrale effectenbewaarinstelling is.

   

 3. Ten slotte wenst het ICCI nog op te merken dat de Koning, overeenkomstig  artikel 1:11, eerste lid WVV, de bepalingen van toepassing op genoteerde vennootschappen wel geheel of gedeeltelijk toepasselijk kan verklaren op vennootschappen waarvan de aandelen of de certificaten die op die aandelen betrekking hebben worden verhandeld op een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 3, 10°, van de wet van 21 november 2017 over de infrastructuren voor de markten voor financiële instrumenten en houdende omzetting van richtlijn 2014/65/EU (zoals “Euronext Access”), of op een georganiseerde handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 3, 13°, van voornoemde wet.

( [1] ) Cf. art. 3, § 1, derde lid van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna: “wet van 2 augustus 2002”), naar luid waarvan de lijst van de in toepassing van art. 3, § 1, eerste lid erkende Belgische gereglementeerde markten en elke wijziging van deze lijst door toedoen van de Minister van Financiën in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, evenals op de website van de FSMA (M. Wyckaert, Het Recente “Europees” vennootschapsrecht: Grensoverschrijdende fusies, kapitaalrichtlijn, IAS/IFRS & jaarrekeningen, auditrichtlijn, corporate governance richtlijn, Vennootschaps- en financieel recht. Themis. School voor postacademische juridische vorming, afl. 47, Brugge, die Keure, 2008, p. 40, noot 31).

( [2] ) Euronext, Regels van Euronext Access, MTF georganiseerd door Euronext Brussels, 15 januari 2018, p. 3.