12 februari 2019

De commissaris, belast met de controle van de jaarrekening van een vennootschap, vervult een wettelijke taak waarvan hij het monopolie heeft. De uitoefening daarvan geschiedt tevens in het belang van derden.

De koper van aandelen is een derde t.a.v. de vennootschap en haar organen. Hij mag erop vertrouwen dat, indien de commissaris een goedkeurende verklaring zonder voorbehoud aflevert over de jaarrekening, de in de jaarrekening vermelde gegevens correct zijn; hij mag zijn eigen berekeningen erop afstemmen.

lndien vaststaat dat de waarde van de vennootschap die uit de jaarrekening blijkt, een rol heeft gespeeld bij de prijszetting van de aandelen van die vennootschap door de koper, dan kan de aansprakelijkheid van de revisor worden ingeroepen, indien blijkt dat die ten onrechte de jaarrekening zonder voorbehoud heeft goedgekeurd.