26 november 2015

Bij de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2015 over de single audit van universiteiten en hogescholen wordt het nazicht van de uitvoering van de begroting niet meer toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor. In artikel 8 staat dat dit besluit in werking treedt vanaf 1 januari 2016.

 

Houdt dit in dat dit besluit van toepassing is vanaf boekjaar 2016 of ook reeds op boekjaar 2015, met de rapportering in 2016?


Als antwoord op de vraag verwijst het ICCI naar de afsprakennota “afspraken over single audit: audit rekeningen 2015 Vlaamse overheid”, p. 3, 4, 5 en 28 dat al ingaat van boekjaar 2015 en handelt over de audit van de rekeningen 2015. Deze afsprakennota (inclusief bijlage) werden als bijlagen bij dit antwoord toegevoegd.

 

Meer bepaald stipuleert pagina 5 van voormelde afsprakennota het volgende (uittreksel):

 

Ter certificering van de jaarrekening stelt de bedrijfsrevisor naargelang het geval een drie- of tweeledig verslag (hierna: single auditverslag) op:

  • Een verslag over het getrouwe beeld van de bedrijfseconomische balans en resultatenrekening en de toelichting hierbij;
  • Een verslag over de uitvoering van de begroting (niet van toepassing op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap); en
  • Een verslag over de ESR-rapportering.”.

Uit het voorgaande volgt dat, vanaf de audit van de rekeningen van boekjaar 2015, de bedrijfsrevisor van universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap, geen verslag over de uitvoering van de begroting dient op te stellen. In voorkomend geval stelt de bedrijfsrevisor een tweeledig verslag op als single auditverslag.

 

Voor de volledigheid werd deze vraag eveneens overgemaakt aan het Departement Financiën & Begroting van de Vlaamse overheid dat de analyse van het ICCI bevestigt. De datum van inwerkingtreding van het voormeld besluit van 9 oktober 2015 is vastgelegd op 1 januari 2016. Wegens het ontbreken van een specifieke verwijzing naar een boekjaar, wil dit zeggen dat de nieuwe regels van toepassing zijn vanaf 1 januari 2016 en ook vanaf dan moeten worden toegepast. Ook voor de activiteiten die na 1 januari 2016 worden gesteld voor het boekjaar 2015. Een voorbeeld van dit laatste is effectief het verslag van de bedrijfsrevisor over de uitvoering van de begroting voor het boekjaar 2015, dat derhalve door de inwerkingtreding van het besluit van 9 oktober 2015 niet langer is vereist voor de instellingen die vallen onder het toepassingsgebied van dit besluit.