3 december 2014

2014-3
ISBN: 9789046607312

Het boek behandelt het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR), diens rapportering en revisorale controle. In het eerste inleidende hoofdstuk wordt kort ingegaan op de opdracht waar bedrijfsrevisoren rechtstreeks worden geconfronteerd met het ESR, nl. bij Vlaamse publiekrechtelijke rechtspersonen overeenkomstig het Vlaams Rekendecreet. Het tweede hoofdstuk zoomt in op de oorsprong en de bestaansredenen van het ESR. Vervolgens schetst het derde hoofdstuk de evolutie van het wettelijk kader van ESR op Europees vlak.

De implementatie van ESR in het Belgisch wetgevend kader vormt het onderwerp van het vierde hoofdstuk. Naast de overheidsperimeter volgens het ESR 1995 en het ESR 2010 wordt dieper ingegaan op de rekeningen van de overheid inclusief de deelrubrieken en de ESR-rapportering door de Belgische overheden. Het vijfde hoofdstuk behandelt de vergelijking tussen ESR 1995 en ESR 2010. De vergelijking tussen de accruals-basedondernemingsboekhouding en het ESR vormt het onderwerp van het zesde hoofdstuk.

Hoofdstuk zeven argumenteert dat goede accruals-based boekhouding, die het voorwerp is van een doeltreffende interne controle en een onafhankelijk audit, de noodzakelijke basis vormt voor betrouwbare statistieken overeenkomstig ESR. De rol van het bedrijfsrevisoraat in het ESR-verhaal wordt in het achtste hoofdstuk in kaart gebracht. In het negende hoofdstuk wordt dieper ingegaan op wat het Rekenhof als groepsauditor specifiek van de bedrijfsrevisor verwacht bij de controle van ESR.

Een epiloog van de Voorzitter van het IBR waarin de uitdagingen en opportuniteiten voor het revisoraat in het kader van het ESR-verhaal nader worden toegelicht, sluit het boek af.

Online bestellen

Download PDF 


Inhoudstafel

Woord vooraf

Executive Summary (NL)

Executive Summary (FR)

Executive Summary (EN)

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 2 Oorsprong en bestaansredenen

Hoofdstuk 3 Evolutie van het wettelijk kader op Europees vlak

Hoofdstuk 4 Implementatie van ESR in het Belgisch wetgevend kader

Hoofdstuk 5 Vergelijking tussen ESR 1995 en ESR 2010

Hoofdstuk 6 Vergelijking tussen het ondernemingsboekhouden in België en het ESR 2010

Hoofdstuk 7 Goede accruals-based boekhouding, die het voorwerp is van een doeltreffende interne controle en een onafhankelijke audit, vormt de noodzakelijke basi voor betrouwbare statiestieken overeenkomstig ESR

Hoofdstuk 8 Rol van het bedrijfsrevisoraat in het ESR-verhaal

Hoofdstuk 9 Specifieke verwachtingen ten aanzien van de bedrijfsrevisor bij de controle van ESR

Epiloog van de Voorzitter van het IBR

Bijlage