15 februari 2021

Welke definitie van nettoactief voor de staat van activa en passiva in artikel 14:47 WVV dient te worden weerhouden, voor de omzetting van een VZW in een IVZW?

 

 1. De volgende situatie wordt beschreven:

   

  Artikel 14:47 WVV voorziet in een nieuwe opdracht voor de bedrijfsrevisor, namelijk het verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva (niet opgesteld meer dan drie maand voor de algemene vergadering) van de VZW die zich wil omzetten in een IVZW (of omgekeerd).

   

  De bedrijfsrevisor dient inzonderheid te verklaren of het netto actief werd overgewaardeerd. Voor het bestuursorgaan die de staat van activa en passiva vaststelde zijn de sancties volgens artikel 14:50 ook niet min, als er sprake zou zijn van een overwaardering van de staat. Namelijk de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schade die onmiddellijk en rechtstreeks het gevolg is van de overwaardering. Er is in deze artikelen geen definitie van netto - actief gegeven.

   

  Is het mogelijk mede te delen welke definitie van nettoactief voor deze staat van activa en passiva dient te worden weerhouden, voor een VZW of IVZW. Is het bijvoorbeeld de definitie zoals omschreven in de IBR-mededeling 2020/19 ? Of kan er gewoon van uitgegaan worden : totaal van de activa verminderd met de schulden en voorzieningen ?

   

   

 2. Om deze vraag te beantwoorden, verwijst het ICCI naar mededeling 2020/19 Nieuwe definitie van nettoactief in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat het volgende voorziet:

   

  Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft geopteerd voor één enkele definitie van het begrip nettoactief: “het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten

  voor onderzoek en ontwikkeling.” (art. 5:142, derde lid (BV), art. 6:115, derde lid (CV) en art. 7:212, tweede lid (NV) WVV).

   

  Dit standpunt wordt ook bevestigd in het artikel “Going concern in het WVV en insolvabiliteit in het WER – Enkele overwegingen ([1]) dat het volgende specifieert in voetnoot 15:

   

  Niettegenstaande het feit dat de definitie van nettoactief te vinden is onder de hoofding “Uitkeerbare winsten” kan er ons inziens weinig twijfel over bestaan dat de hier vermelde definitie van nettoactief een algemene strekking heeft. Zo bevat het WVV geen andere definitie van nettoactief en zouden bepaalde

  artikelen van het wetboek zinloos worden. We verwijzen bij wijze van voorbeeld naar artikel 14:3 dat in het kader van de omzetting voorschrijft dat er een staat van activa en passiva moet worden opgesteld. Deze staat moet gebeurlijk besluiten met de vermelding van het verschil tussen “nettoactief” en het “eigen vermogen”. Dergelijke bepaling is slechts zinvol indien “nettoactief” een andere invulling krijgt dan “eigen vermogen.”

   

 3. Gelet op het voorgaande is het ICCI van mening dat de hierboven vermelde nieuwe definitie van nettoactief van toepassing is op het begrip nettoactief in het hele Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van de omzetting van een VZW in een IVZW.


 

([1]) L. Acke, Going concern in het WVV en insolvabiliteit in het WER – Enkele overwegingen, TAA nr 67, juni 2020, pp. 12-13, cf.