31 maart 2019

Onderhavig boek houdt rekening met de wet- en regelgeving en normen, alsook met de vertaling van de nieuwe en herziene ISA’s naar het Nederlands en het Frans, bijgewerkt tot 19 februari 2019. Dit boek houdt bijgevolg nog geen rekening met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals dat door de Kamer van Volksvertegenwoordigers in plenaire vergadering van 28 februari 2019 werd gestemd.

De norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de nieuwe en herziene ISA’s en de bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s werden goedgekeurd door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) en de minister van Economie. Met de publicatie van het bericht inzake de goedkeuring in het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2019 zijn deze normen in werking getreden. Het IBR had reeds, via het advies 2017/06 van 6 oktober 2017 inzake het ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISA’s en van bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s (verslag conform art. 144/148 W. Venn.), de aandacht van de bedrijfsrevisoren gevestigd op het belang van het in aanmerking nemen van beide ontwerpnormen.

Gezien het belang om aan de bedrijfsrevisoren de elektronische versie van dit boek ter beschikking te stellen, wordt dit boek opgesteld in een “voorlopige word-versie”. Een eerste voorlopige versie werd gepubliceerd in maart 2018. Deze werd geactualiseerd in maart 2019 naar aanleiding van de goedkeuring van de twee voormelde normen.

Op het ogenblik van de elektronische publicatie van dit boek in maart 2019, is het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 28 februari 2019, nog niet in werking getreden. De finale en gedrukte versie van dit boek zal hieraan in de komende maanden worden aangepast.

U vindt hierna de in maart 2019 aangepaste word-versie van dit boek, met en zonder zichtbare wijzigingen ten opzichte van de versie van maart 2018:
Bijlagen:
 • Bijlage 1: voorbeelden van verslagen over de jaarrekening geklasseerd in functie van de omstandigheden
 • Bijlage 2: lexicon en toepassing van de in de ISA's gehanteerde terminologie afgestemd op de Belgische context
 • Bijlage 3: samenvatting van de gevolgen van de overeenkomstige cijfers
 • Bijlage 4: aspecten in verband met de eindsaldi
 • Bijlage 5: samenvatting van de types van het tot uitdrukking te brengen oordeel in het kader van de continuïteit
 • Bijlage 6: voorwaarden voor het bepalen van de 'andere informatie' overeenkomstig ISA 720 (herzien)
 • Bijlage 7: wetteksten met betrekking tot het commissarisverslag
 • Bijlage 8: een selectie uit de verwijzingen naar het commissarisverslag in het Vademecum, de adviezen, omzendbrieven en mededelingen uitgebracht door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, alsook enige adviezen van het ICCI en de FAQ’s gepubliceerd op de website van het ICCI met betrekking tot het commissarisverslag
 • Bijlage 9: Tabel - impact op de secties in het tweede deel van het commissarisverslag

Modelverslagen gehecht aan het nieuw ontwerp van bijkomende norm (herzien in 2018) (verslag art. 144/148 W. Venn.), goedgekeurd dd. 20 juli 2018
Klik hier voor de Franstalige versie

Engelse en Duitse vertalingen

De hieronder opgenomen vertalingen naar het Engels en het Duits betreffen de modelverslagen zoals deze bestonden vóór de publicatie van bovenstaand boek. De bedrijfsrevisor zal deze teksten dan ook dienen aan te passen, daar waar nodig, aan de modelverslagen die in dit boek zijn opgenomen en rekening dienen te houden met het feit dat dit boek wordt gepubliceerd onder voorbehoud van goedkeuring door de HREB en de minister van Economie van de voormelde twee ontwerpnormen. 

 • Engelstalige versie (maart 2018)
 • Duitstalige versie (1ste verslag) - jaarrekening - entiteit anders dan: een OOB, een genoteerde entiteit, een vzw, een ivzw of een stichting (1ste verslag, maart 2018)