24 april 2015

2015-1
ISBN: 978-90-466-0761-9

Dit boek behandelt risicobeheer, een begrip dat tot de jaren zeventig van de vorige eeuw voornamelijk beperkt was tot de operationele risico’s. Vooral de recente kredietcrisis (2007-2011) heeft de bewustwording van het bestaan van ondernemingsrisico’s en het belang om deze te identificeren en te beheersen in een stroomversnelling gebracht.

In het eerste hoofdstuk wordt een uiteenzetting gegeven over wat het beheren van risico’s precies inhoudt. Het tweede hoofdstuk zoomt in op de definitie en het wettelijk kader van risicobeheer, een relatief nieuw begrip in de Europese en Belgische wetgeving. Het overzicht en de evolutie van de COSO-raamwerken, vormt het onderwerp van het derde hoofdstuk.  In het vierde hoofdstuk wordt geschetst hoe risicobeheer in de publieke sector wordt gerealiseerd.

Verder behandelt het vijfde hoofdstuk het beheer en het toezicht op risico’s in de bancaire sector. De communicatie van de voornaamste financiële en niet-financiële risico’s in het jaarverslag van Belgische naamloze vennootschappen, maakt het onderwerp uit van het zesde hoofdstuk. Hoofdstuk zeven is specifiek gewijd aan de aansprakelijkheid van de raad van bestuur in het kader van risicobeheer. Een praktische kijk op het auditcomité en risicobeheer wordt in het achtste hoofdstuk aangeboden.

Hoofdstuk negen brengt de opdracht van de commissaris in dit kader en de beschrijving door het bestuursorgaan van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheersystemen in kaart. De revisorale controle van financiële instellingen vormt het onderwerp van het tiende hoofdstuk. Hoofdstuk elf behelst de rol van de Commissie Corporate Governance op het vlak van interne controle en risicobeheer. De huidige toestand van risicobeheer in België en de verwachte evolutie hieromtrent op internationaal niveau worden geschetst in hoofdstuk twaalf. Het boek eindigt met de slotbeschouwingen van de Voorzitter van het IBR.

Online bestellen

Download PDF 


Inhoudstafel

Woord vooraf

Executive Summary (NL)

Executive Summary (FR)

Executive Summary (EN)

HOOFDSTUK 1 INLEIDING

HOOFDSTUK 2 RISK MANAGEMENT, WETTELIJK VERANKERD EN GEDEFINIEERD?

HOOFDSTUK 3 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN REFERENTIEKADERS: VAN INTERNE CONTROLE NAAR RISICOBEHEER

HOOFDSTUK 4 INTERNE CONTROLE EN RISICOBEHEER IN DE PUBLIEKE SECTOR

HOOFDSTUK 5 HET BEHEER VAN EN HET TOEZICHT O DE RISICO'S IN DE BANKSECTOR

HOOFDSTUK 6 MEDEDELING VAN DE VOORNAAMSTE FINANCIELE EN NIET-FINANCIELE RISICO'S IN HET JAARVERSLAG VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

HOOFDSTUK 7 AANSPRAKELIJKHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR IN HET KADER VAN RISICOBEHEER

HOOFDSTUK 8 HET AUDITCOMITE EN RISICOBEHEER IN DE PRAKTIJK

HOOFDSTUK 9 DE COMMISSARIS EN DE BESCHRIJVING VAN DE INTERNE CONTROLE- EN RISICOBEHEERSSYSTEMEN

HOOFDSTUK 10 DE REVISORALE CONTROLE VAN FINANCIELE INSTELLINGEN

HOOFDSTUK 11 LEIDRADEN INZAKE INTERNE CONTROLE EN RISICOBEHEER VAN DE COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE VOOR DE BEURSGENOTEERDE VENNOOTSCHAPPEN

HOOFDSTUK 12 TOEKOMST VAN RISICOBEHEER OP INTERNATIONALE NIVEAU (TE VERWACHTEN PROGRESSIE/EVOLUTIE)

Slotbeschouwingen

Bijlage