17 april 2007

2007-2
ISBN: 978 90 8661 345 8

Het boek bevat een onafhankelijk uitgevoerde wetenschappelijke studie door Prof. Dr. Bernard Tilleman die zich onderscheidt van de door het IBR eerder uitgegeven praktische publicaties zoals in 2004 “De vennootschap en haar commissaris - praktische toepassingsgevallen”. Het bewijs hiervan zijn de talrijke bibliografische referenties naar de rechtspraak en de rechtsleer, de rechtsvergelijkende analyse voornamelijk met Frankrijk en Nederland en de incorporatie van de tuchtrechtspraak van het IBR.

Download PDF 


Inhoudstafel

DEEL 1 - BENOEMING VAN DE COMMISSARIS 

Hoofdstuk 1. Verplichting tot benoeming van de commissaris´ 
Hoofdstuk 2. Verplichting om een bedrijfsrevisor te benoemen 
Hoofdstuk 3. Voorwaarden om tot commissaris te worden benoemd 
Hoofdstuk 4. Benoemingsprocedure 
Hoofdstuk 5. Aanvaarding en openbaarmaking van het mandaat van commissaris 

DEEL 2 - BEEINDIGINGSGRONDEN VAN HET MANDAAT VAN COMMISSARIS 

Hoofdstuk 1. Rechtsgrond van de regels inzake beëindiging: de vraag naar de contractuele kwalificatie van de verhouding tussen commissaris en vennootschap 
Hoofdstuk 2. Toepassing van de vennootschappelijke regels inzake beëindiging van het mandaat van de commissaris op de vaste vertegenwoordiger van een revisorenvennootschap 
Hoofdstuk 3. Gedwongen ontslag 
Hoofdstuk 4. Vrijwillig ontslag 
Hoofdstuk 5. Beëindiging bij onderlinge overeenkomst 
Hoofdstuk 6. Verstrijken van de duur van het mandaat 
Hoofdstuk 7. Overlijden of ontbinding van de revisor(envennootschap) 
Hoofdstuk 8. Fusie of splitsing van de revisorenvennootschap 
Hoofdstuk 9. Ontbinding van de aan controle onderworpen vennootschap of vereniging 
Hoofdstuk 10. Omvorming van de aan controle onderworpen vennootschap of vereniging 
Hoofdstuk 11. Aanstelling van een voorlopig bewindvoerder 
Hoofdstuk 12. Fusie van de aan controle onderworpen vennootschap of vereniging 
Hoofdstuk 13. Splitsing van de aan controle onderworpen vennootschap 
Hoofdstuk 14. Gerechtelijk akkoord en faillissement van de aan controle onderworpen vennootschap 
Hoofdstuk 15. Openbaarmaking van de beëindiging van het mandaat van de commissaris 
Hoofdstuk 16. Gevolgen van de beëindiging van het mandaat 

DEEL 3 - BEZOLDIGING VAN DE COMMISSARIS 

Hoofdstuk 1. Onbezoldigd mandaat 
Hoofdstuk 2. Vorm van de bezoldiging 
Hoofdstuk 3. Hoogte van de bezoldiging 
Hoofdstuk 4. Bevoegdheid tot bepaling van de bezoldiging 
Hoofdstuk 5. Bepaling van de bezoldiging 
Hoofdstuk 6. Transparantieverplichting 
Hoofdstuk 7. Opeisbaarheid van de bezoldiging 
Hoofdstuk 8. Verjaring van de rechtsvordering tot betaling van het ereloon van de bedrijfsrevisor 

DEEL 4 - ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN DE CONTROLE DOOR DE COMMISSARIS 

Hoofdstuk 1. Algemeen kader waarin de controle wordt uitgeoefend, de algemene controlenormen en de bijzondere normen 
Hoofdstuk 2. Recht op informatie van de commissaris 
Hoofdstuk 3. Halfjaarlijkse staat 
Hoofdstuk 4. Uitoefening van de controle bij pluraliteit van commissarissen 
Hoofdstuk 5. Beroep op medewerkers, deskundigen of experten 

Beknopte bibliografie 

Trefwoorden