24 januari 2014

2013-3
ISBN: 9789046606155

Het boek Het commissarisverslag over de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening opgesteld in toepassing van de artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de ISA’s behandelt de verslagen uitgebracht krachtens de wet als commissaris of aangestelde bedrijfsrevisor, belast met de controle van de (geconsolideerde) jaarrekening, en opgesteld overeenkomstig de ISA ’s en de Bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA ’s) – Het commissarisverslag in het kader van een controle van financiële overzichten overeenkomstig de artikelen 144 en 148 van het Wetboek van vennootschappen en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris. De gevolgen van de toepassing van de ISA ’s op het verslag dat de commissaris zal richten aan de algemene vergadering van de gecontroleerde entiteit worden besproken en geïllustreerd aan de hand van diverse voorbeelden in dit boek.


Het eerste hoofdstuk van het boek bespreekt de structuur van het commissarisverslag, rekening houdend met de vereisten van zowel de ISA ’s als de Belgische wettelijke en normatieve context. Het tweede hoofdstuk overloopt de verschillende situaties waarmee de commissaris vanaf zijn benoeming door de algemene vergadering kan geconfronteerd worden. In dit hoofdstuk worden concrete voorbeelden van verslagen over de jaarrekening verstrekt volgens diverse thema’s rekening houdend met de omstandigheden die worden opgegeven bij het begin van elk voorbeeld. In zijn verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen moet de commissaris rekening houden met de gevolgen van een aangepast oordeel tot uitdrukking gebracht in zijn verslag over de (geconsolideerde) jaarrekening (eerste deel) en het tweede deel van het verslag zal, in het merendeel van de gevallen, moeten worden aangepast (derde hoofdstuk). Het boek bevat tevens een voorbeeld van verslag van niet-bevinding bestemd voor de algemene vergadering dat de commissaris zodra hij vaststelt dat de algemene vergadering niet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar over de jaarrekening beraadslaagt (vierde hoofdstuk). Naast de voorbeeldverslagen in het Nederlands en het Frans, die aan de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA ’s werden gehecht, stelt het boek tevens vrije vertalingen ter beschikking naar het Engels en het Duits van de voorbeelden van commissarisverslagen in het geval van een niet aangepast oordeel (vijfde hoofdstuk).

De nieuwigheden op het vlak van het commissarisverslag ingevoerd door de ISA ’s en de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA ’s, tonen de wil van het beroep aan om de transparantie van de verslagen en de coherentie tussen de verslagen, zowel op nationaal als op internationaal niveau, te verzekeren en aldus tegemoet te komen aan de behoeften van de diverse belanghebbenden.

Online bestellen

Download PDF 


Inhoudstafel

 

Woord vooraf

 

Executive Summary (NL)

Executive Summary (FR)

Executive Summary (EN)

 

Inleiding

 

Hoofdstuk 1 Het Commissarisverslag: structuur

Hoofdstuk 2 Voorbeelden van verslagen over de jaarrekening (eerste deel van het commissarisverslag)

Hoofdstuk 3 Voorbeelden van verslagen betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen (tweede deel van het commissarisverslag)

Hoofdstuk 4 Verslag van niet-bevinding wegens het ontbreken van de door het bestuursorgaan vasgestelde jaarrekening

Hoodstuk 5 Voorbeeld van commissarisverslagen (niet-aangepast oordeel) in verschillende talen