9 augustus 2007

cover-2007-3het-commissarisverslag2007-3
ISBN: 978 9 08661 696 1

'Het commissarisverslag opgesteld overeenkomstig de artikelen 144 en 148 van het Wetboek vennootschappen' is een geactualiseerde versie van het in 1998 door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren gepubliceerde boek in de reeks Studies IBR met als titel 'Het controleverslag - principes en toepassingen'. Enkel de verslagen uitgebracht als commissaris, belast met de controle van de (geconsolideerde) jaarrekening worden in onderhavig boek behandeld.

Dit boek ligt in de lijn van de huidige wettelijke Belgische context waarbij herhaaldelijk melding wordt gemaakt van de Europese ontwikkeling met betrekking tot de wettelijke rekeningcontrole, evenals van de voorzienbare invoering van de internationale controlestandaarden (ISA's). Dit boek heeft ten doel diverse voorbeelden van situaties en het effect daarvan op het commissarisverslag te beperken.

De publicatie is eveneens van toepassing op de vzw's en op de Europese vennootschappen.

Download PDF 


Inhoudstafel

Deel 1 - Commissarisverslag 

Hoofdstuk 1 Commissarisverslag: Algemene principes 
Hoofdstuk 2 Commentaar bij het commissarisverslag 
Hoofdstuk 3 Voorbeelden van commissarisverslagen 
Hoofdstuk 4 Commissarisverslagen, zonder voorbehoud, in verschillende talen 
Hoofdstuk 5 Auditor's report opgesteld overeenkomstig ISA 700 

Deel 2 - Bijlagen