23 juli 2019

Cover-ICCI-2019-012019-1
ISBN: 978-90-466-0988-0

Deze publicatie behandelt de verhouding van de commissaris met  andere organen of comités van de gecontroleerde entiteit.

De bedrijfsrevisor vervult een opdracht van algemeen belang en is onontbeerlijk voor de goede werking van de economie. Hij stelt zijn deskundigheid, zijn professionalisme en zijn waarden ten dienste van zijn klanten en van alle belanghebbende partijen (klanten, leveranciers, investeerders, bankiers, publieke overheden, personeel) om een onafhankelijke dienstverlening te bieden met hoogstaande toegevoegde waarde en van algemeen belang met het oog op een versterking van het noodzakelijk vertrouwen in een goed functionerend economisch stelsel.

De voornaamste doelstelling van zijn tussenkomst als commissaris bestaat erin de transparantie en de betrouwbaarheid van de financiële overzichten te waarborgen, waarvan de gebruikers verwachten dat die een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en de resultaten van de onderneming.

In zijn hoedanigheid van controleorgaan van de onderneming dialogeert de commissaris met verschillende organen en comités die meestal intern, maar ook extern kunnen zijn aan de gecontroleerde entiteit. Zijn verhouding ermee wordt in dit boek omstandig toegelicht.

Inhoudsopgave

Woord vooraf

Executive summary (NL)

Executive summary (FR)

Executive summary (EN)

Hoofdstuk 1 Inleidende beschouwingen

 

Hoofdstuk 2 Verhouding tussen de commissaris en de directie (management)

Hoofdstuk 3 Verhouding tussen de commissaris en het bestuursorgaan

Hoofdstuk 4 Verhouding tussen de commissaris en de raad van toezicht

Hoofdstuk 5 Verhouding tussen de commissaris en de verschillende comités binnen de raad van bestuur

Hoofdstuk 6 Verhouding tussen de commissaris en de algemene vergadering

Hoofdstuk 7 De commissaris en de ondernemingsraad

Hoofdstuk 8 Verhouding tussen de commissaris en het comité voor preventie en bescherming op het werk

Hoofdstuk 9 Medewerking van de commissaris aan het prudentieel toezicht en andere controle-autoriteiten

Hoofdstuk 10 Publieke sector: verhouding tussen de commissaris en de toezichthoudende overheid