23 mei 2019

De norm van 18 december 2018 met betrekking tot de contractuele controle van KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen (gemeenschappelijke norm IBR-IAB) voorziet dat: “De Instituten zullen een algemeen voorbeeld van een opdrachtbrief (§41) en van een bevestigingsbrief die rekening houdt met de uitgedrukte mate van zekerheid (§69), ter beschikking stellen van de beroepsbeoefenaar”.

Artikel 21 van de wet van 7 december 2016 voorziet in de wettelijke verplichting om een opdrachtbrief op te stellen voor elke opdracht.

Deze voorbeelden van brieven, gebaseerd op §§39 tot 41 van de gemeenschappelijke norm IBR-IAB, hebben geen enkel dwingend karakter maar hebben tot doel enkel gebruikt te worden in toepassing van de overwegingen uit deze norm.

Ze zijn van toepassing op een contractuele controle of een contractueel beperkt onderzoek van de financiële overzichten van een KMO of kleine vzw. Ze zijn niet van toepassing op opdrachten inzake de wettelijke controle van de jaarrekening zoals bedoeld in artikel 16/1 W. Venn, noch op opdrachten die door of krachtens een in België van toepassing zijnde wet- of regelgeving aan de commissaris of uitsluitend aan een bedrijfsrevisor, worden toevertrouwd. Ze beogen enkel de financiële overzichten die zijn opgesteld overeenkomstig een in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel en dienen te worden aangepast in functie van de vereisten.

Het kan nuttig zijn om een juridisch advies te verkrijgen teneinde het gepast karakter van elke opdrachtbrief te bevestigen.

Het algemene contractueel kader voor prestaties maakt integraal deel uit van de opdrachtbrief. Een voorbeeld van algemeen contractueel kader voor prestaties is hier beschikbaar.