9 november 2017

Naar aanleiding vande eerste resultaten van de controles uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, heeft de werkgroep ISA en ISQC 1 geoordeeld dat zowel het Pack PE-KE als de ISA checklists dienen te worden aangepast teneinde bijkomende meer pragmatische tools te kunnen verstrekken.

Deze werkgroep was samengesteld uit de confraters Chantal Bollen, Noëlle Lucas, Inge Saeys, Freddy Caluwaerts, Christophe Remon, Jean-Benoît Ronse Decraene, Jan Smits, en Jacques Vandernoot en werd bijgestaan door confrater Luis Laperal.

De werkgroep heeft meer bepaald de in de leidraden voor de kwaliteitscontrole 2015 en 2016 gestelde vragen geanalyseerd teneinde zich ervan te vergewissen dat er tools voorhanden zijn om hierop een antwoord te verstrekken. De aandacht dient echter te worden gevestigd op het feit dat de commissaris verantwoordelijk is voor het hanteren en het invullen van de checklists en dit geenszins vooruit loopt op de conclusies die zullen worden getrokken uit de antwoorden op de vragenlijst voor de kwaliteitscontrole.

Indien nodig, zal de commissaris ook kennis nemen van de tools van het Pack PE-KE.

Duidelijkheidshalve vindt u hierna een samenvatting van de wijzigingen, samen met een versie van de gewijzigde checklists (hierna gevolgd door een “versie 2.0-2016”) met zichtbare wijzigingen.

Ter herinnering, de vragenlijsten (checklists) werden opgesteld in het kader van het begeleidingsplan inzake de invoering van de ISA’s in België met als enig doel het verduidelijken aan de hand van praktijkvoorbeelden van een controleproces uitgevoerd in overeenstemming met de ISA’s in KMO’s.

Het gebruik van deze werkinstrumenten vereist een kennis van het ISA-referentiekader teneinde de inhoud ervan aan te passen aan de grootte en eigenschappen van de gecontroleerde entiteit. Deze zullen dus nooit compleet zijn aangezien de grondslag van dit referentiekader steunt op het vermogen van de bedrijfsrevisor om op een aangepaste manier in te spelen op een controleomgeving waarvan de grootte, de ingewikkeldheid of de aard per definitie uniek zijn.

Het spreekt voor zich dat deze werkinstrumenten zullen (moeten) worden aangepast aan de door de gebruikers geformuleerde opmerkingen en behoeften. Wij zullen erover waken dat deze instrumenten worden geactualiseerd.

Inge Saeys

Voorzitster van de werkgroep

Samenvatting van de wijzigingen (checklists met zichtbare wijzigingen – v.2.0-2016):

Tabel controleproces en documentatie (waarin rekening is gehouden met de wijzigingen):

FASE A: RISICO-INSCHATTING  (A1-A20) 

 

FASE B: VERSLAGGEVING   (B1-B9)

 

FASE C: VERSLAGGEVING   (C1-C12)

 

FASE D: BIJKOMENDE WETTELIJKE VEREISTEN   (D1-D3)