27 maart 2020

Het handboek voor het intern kwaliteitsbeheersingssysteem heeft als doelstelling de kantoren een nuttig werkinstrument inzake kwaliteitsbeheersing aan te reiken en dit aan de hand van een groot aantal checklists en concrete voorbeelden.

De Raad van het IBR heeft besloten het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem bij te werken om rekening te houden met de nuances aangebracht door advies 2019/16  betreffende de verantwoordelijkheid voor de monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem.

De nuances worden in blauwe markering aangeduid en betreffen in het bijzonder de volgende secties:

  • Bronnen : Normen, aanbevelingen en adviezen van het IBR
  • Verantwoordelijkheden van de leiding voor kwaliteit binnen het kantoor: Delegatie van verantwoordelijkheden
  • Opdrachtuitvoering: Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling
  • Monitoring: Monitoringproces van de beleidslijnen en procedures betreffende het intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1, § 48)
  • Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem Sole practitioner: 1.2.
  • Omkaderende functies en Monitoring (ISQC 1, § 48-56, A68 en A72).

De checklists en de voorbeelden werden niet aangepast.

De update van 2019 beoogde namelijk rekening te houden met:

  • de standpunten en beslissingen genomen door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren met betrekking tot ISQC 1;
  • wijzigingen in de anti-witwaswetgeving (aanpassing van de norm met betrekking tot de wet van 18 september 2017 betreffende anti-witwassen (die lopende was op het ogenblik van de publicatie van dit handboek) en publicatie in 2019 van de handleiding interne procedures inzake antiwitwassen): schrapping van het hoofdstuk met betrekking tot de anti-witwaswetgeving en verwijzing naar het handboek met interne procedures met betrekking tot de anti-witwaswetgeving, aanpassing van de referenties en de tekst waar nodig;
  • het Wetboek van vennootschappen en verenigingen: verwijzingen naar het WVV werden toegevoegd naast de verwijzingen naar het W.Venn.; en
  • opmerkingen ontvangen van bedrijfsrevisoren.

Indien u opmerkingen heeft met betrekking tot het gebruik van het handboek of de inhoud ervan, aarzel niet ons hiervan kennis te geven via het ICCI.

 
Handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem (ISQC 1 en wet van 7 december 2016) - versie 4.1 - 2020 (NEW 2020)

Handboek kwaliteitsbeheersingssysteem sole practitioner (ISQC 1 en wet van 7 december 2016) versie 4.1 - 2020 (NEW 2020)

Handboek van Beleidslijnen en procedures van het bedrijfsrevisorenkantoor (ISQC 1 en wet van 7 december 2016) versie 4.0-2019 (ongewijzigd gebleven in 2020)

Naar aanleiding van de update van het advies van het IBR over ISQC 1 (advies 2022/01: Advies 2022-01 (ibr-ire.be)) heeft de Raad van het IBR ook besloten om het voorbeeld van opdrachtbrief voor de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar (EQCR) te actualiseren. Dit is een voorbeeld voor de zelfstandig werkende beroepsbeoefenaren of de kleine  bedrijfsrevisorenkantoren die de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling aan een “externe” bedrijfsrevisor moeten toevertrouwen krachtens de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België.


Verantwoordelijkheden van de leiding voor kwaliteit binnen het kantoor

-Voorbeeld inzake organisatorische en juridische structuur van het bedrijfsrevisorenkantoor en organisatie
-Voorbeeld van transparantieverslag (bvba) (NEW 2019)
-Voorbeeld inzake documentatie van de verantwoordelijkheden (NEW 2019)
-Voorbeeld van functie-indeling (opdrachtteam)
 

Relevante ethische voorschriften

-Voorbeeld van een vertrouwelijkheidsverklaring
-Voorbeeld: Jaarlijkse verklaring van onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, betrouwbaarheid en bekwaamheid  (NEW 2019)
-Checklist over de onafhankelijkheid inzake honoraria voor het commissarismandaat en andere diensten (NEW 2019)
-Voorbeeld: Jaarlijkse aangifte van onafhankelijkheid van een vennoot (NEW 2019)

 Aanvaarding en voortzetting van cliëntrelaties en specifieke opdrachten

-Voorbeeldbrief aan confrater in geval van voorstel tot opvolging
- Voorbeeldbrief omtrent de toegang tot de werkdocumenten van de voorganger
-NEW 2019: voor identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt, gelieve de Handleiding interne procedures inzake antiwitwassen te gebruiken (ook op de website van het ICCI gepubliceerd)
-Checklist Integriteit van de cliënt (NEW 2019)
-Checklist Onafhankelijkheid voor elke entiteit (NEW 2019)
-Bijkomende Checklist Onafhankelijkheid voor OOB’s (NEW 2019)
-Checklist Uitbrengen offerte (NEW 2019)
-Checklist Opdrachtaanvaarding (NEW 2019)
-Checklist Voortzetting van de opdracht (NEW 2019)
-Checklist Hernieuwing van de opdracht/het mandaat (niet OOB) (NEW 2019)
-Checklist Hernieuwing van de opdracht/het mandaat (in geval van een OOB) (NEW 2019)
-NEW 2019 : vervanging van de checklist Einde van het mandaat door het formulier van voortijdige onderbreking van het commissarismandaat gepubliceerd door het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren 

Personeel

-Checklist Aanwerving van nieuw professioneel personeel – Vragen interview
-Checklist Beoordeling onmiddellijk na het interview
- Checklist voor het opvragen van referenties
-Voorbeeld van een inschrijvingsformulier vorming
-Checklist Vormingsprogramma voor het professioneel personeel
- Checklist Permanente vorming: vormingsfiche
-Checklist Evaluatieformulier vorming
-Voorbeeld van een evaluatieformulier
-Checklist Evaluatie per opdracht
-Voorbeeldbepalingen in een arbeidsovereenkomst in verband met vertrouwelijkheid en vorming  (NEW 2019)

Opdrachtuitvoering

- Voorbeeld van functie-indeling (opdrachtteam)

- Voorbeeld van procedure inzake consultatie

- Voorbeeld Schriftelijk akkoord voor het uitvoeren van een consultatie

- Voorbeeld van verslag over consultatie (NEW 2019)
-Checklist Planning- en controleschema van de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling
-Checklist Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling (NEW 2019)
- Voorbeeld van opdrachtbrief voor de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar (EQCR) (NEW OKTOBER 2022) 

De monitoring

-Checklist Monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem van het kantoor (NEW 2019)
-Checklist Interne dossierinspectie
-Checklist Samenvatting - controle individuele dossiers
-Voorbeeld Monitoringverslag
-Voorbeeld van opdrachtbrief voor de verantwoordelijke voor het monitoringproces van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem
-Checklist Opvolging van de resultaten van de jaarlijkse beoordeling van de naleving van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem
-Voorbeeld van klachtenregister (NEW 2019)

Documentatie

-Voorbeeld van uniforme indexering van de dossiers