16 april 2021

Single audit wordt als volgt gedefinieerd: één enkel auditmodel voor de Vlaamse overheid, waarbij elk controleniveau voortbouwt op het voorgaande, met als doel de last voor de gecontroleerde te verminderen en de kwaliteit van de audit op te voeren, maar zonder de onafhankelijkheid van de betrokken auditorganen te ondergraven.

Artikel 67 van het Vlaams decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof (Rekendecreet) en gaf een overzicht van de eraan onderworpen instellingen bevat de decretale verankering van de notie single audit.

Artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit, dat het Rekendecreet uitvoert, behandelde de verslaggeving van het bedrijfsrevisoraat in het kader van single audit.

Het Vlaams Decreet houdende de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (hierna: “VCO”) werd op 29 maart 2019 in het Vlaams Parlement aangenomen. Daarnaast werd op 17 mei 2019 het Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019 (hierna: “BVCO”) aangenomen. De VCO en het BVCO zijn beide in werking getreden op 1 januari 2020.

De VCO integreert de tekst van verschillende Vlaamse decreten inzake begroting, boekhouding en financieel beheer (bijv. Rekendecreet, kaderdecreet bestuurlijk beleid) in één nieuw basisdecreet, en grijpt deze gelegenheid aan om aantal verbeteringen en actualisaties door te voeren. Het BVCO wordt genomen ter uitvoering van de VCO en komt onder meer in de plaats van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit.

De bedrijfsrevisor neemt ter certificering van de jaarlijkse rekening in zijn verslag de volgende elementen op: 1° de vermelding dat de rapportering al dan niet is opgesteld in overeenstemming met de ESR-verordening; 2° de vermelding dat de ESR-rapportering al dan niet op een consistente wijze aansluit bij de rekeningen; 3° de vermelding dat de regels en principes van de codex zijn nageleefd (art. 60 BVCO).

Voor deze drie luiken werd een bundel met drie single audit voorbeeldverslagen uitgewerkt, die niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt, in samenwerking met de Stuurgroep single audit en de Commissie Normen voor de Beroepsuitoefening van het IBR. Deze modellen werden geüpdatet en houden rekening met de modelverslagen die gehecht zijn aan de bijkomende norm (Herzien in 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s.

Er werd ook een guidance met checklist uitgewerkt met het oog op de compliance met artikel 60 BVCO.

Sinds  de audit van de rekeningen Vlaamse overheid 2020 wordt ook de controle van de Building Blocks (BB) aan de bedrijfsrevisoren toevertrouwd. Daartoe werd een voorbeeld van opdrachtbrief en modelverslag uitgewerkt.