17 december 2020

“In de huidige context van de Covid-19-gezondheidscrisis hebben de ziekenhuizen in het Vlaamse Gewest in juli 2020 een forfaitaire subsidie ontvangen (conform het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020[1] en het ministerieel besluit van 30 oktober 2020[2]). Naast dit vaste subsidiebedrag kunnen instellingen ook een bijkomend subsidiebedrag krijgen voor gemaakte kosten die hoger zijn dan de kosten die door het vaste bedrag worden gedekt.

 

Ziekenhuizen hebben tot 31 december 2020 de tijd om hun aanvraag tot toekenning van bijkomende vergoedingen in te dienen op basis van een door het VIPA meegedeelde lijst van subsidiabele kosten. Het is de bedoeling dat het uitgavenoverzicht dat aan de aanvraag ten grondslag ligt, moet worden beoordeeld door de revisor van het ziekenhuis.

 

Om ervoor te zorgen dat de beroepsbeoefenaars bij de uitvoering van deze beoordeling een gemeenschappelijke aanpak hanteren, werkt de werkgroep van het Instituut rond de ziekenhuissector, in overleg met het VIPA, een voorstel van leidraadmodel uit omtrent de uit te voeren werkzaamheden, een voorstel van aanpak van het dekkingspercentage en de toe te passen normen.

 

Hieronder staan een model van opdrachtbrief en verslag in het kader van ISRS 4400 voor de bijzondere opdracht ivm bijkomende subsidie van de Corona-Compensatie van VIPA.

 


[1] Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van een subsidie aan residentiële voorzieningen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de vergoeding van bepaalde kosten ten gevolge van de COVID-19- epidemie.

[2] Ministerieel besluit van 30 oktober 2020 tot nadere en bijkomende bepaling van de uitgavenposten die aanleiding kunnen geven tot een bijkomende subsidie als vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020.