15 april 2020

Hierna worden enkele voorbeelden van bevestigingsbrieven opgenomen, die de schriftelijke bevestigingen omvat zoals vereist door ISA 580 en de andere van kracht zijnde normen, rekening houdend met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Deze voorbeelden vertrekken van de hypothese dat de commissaris meent dat er geen bijkomende bevestigingen nodig zijn noch dat er uitzonderingen bestaan op het verzoek om schriftelijke bevestigingen. Indien er uitzonderingen zouden bestaan, dienen de bevestigingen aangepast te worden om rekening te houden met de uitzonderingen.

Aldus zal het in het kader van een vennootschap zeer nuttig kunnen zijn om een bevestiging  betreffende het naleven van het vennootschapsrecht en de statuten op te nemen. In de context van een vzw daarentegen heeft een bevestiging met betrekking tot het jaarverslag alleen nut voor andere dan kleine verenigingen overeenkomstig artikel 3:48 § 1 WVV en voor andere dan kleine stichtingen overeenkomstig artikel 3:52 WVV, aangezien het WVV alleen  een jaarverslag voor deze entiteiten voorziet.

De hierna voorgestelde voorbeelden zijn in de eerste plaats het resultaat van de werkzaamheden verricht binnen de diverse werkgroepen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, in het bijzonder de Commissie Normen voor de beroepsuitoefening, die hierbij worden bedankt.

Deze voorbeelden van bevestigingsbrief houden rekening met :

  • de bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde ISA’S en integreert proactief de wijzigingen die hierin werden aangebracht door het ontwerp van bijkomende norm (herziene versie in 2020), onder voorbehoud van de goedkeuring ervan overeenkomstig artikel 31 § 3 van de wet van 7 december 2016;
  • de wijzigingen aangebracht door de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren; en
  • de (nieuwe en herziene) ISA’s, zoals die in België zijn goedgekeurd (norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de ISA’s); en
  • de wijzigingen aangebracht door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en door het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, vanaf hun inwerkingtreding op 1 januari 2020.

Het voorbeeld van bevestigingsbrief (jaarrekening van een vennootschap)  houdt ook rekening met de verplichtingen in het kader van de Verordening 648/2012 van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactie-registers (“de EMIR-verordening”).

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie in maart 2020 zijn zichtbaar in de Nederlandse, Franse en Engelse versies. De vertaling naar het Duits is gaande.Aangepaste modellen in het kader van de controle van de jaarrekening van een vennootschap (maart 2020 - update november 2020):

Aan te passen modellen op basis van bovenstaande modellen: