Wat is de impact van de ISA's en de ISRE's op de bijzondere opdrachten?

Gepubliceerd op 11 januari 2017

ISA's en ISRE's > toepassing van de ISA's en de ISRE's

Antwoord:

De wetteksten met betrekking tot de bijzondere opdrachten die door het Wetboek van vennootschappen worden toevertrouwd aan de commissaris en/of de bedrijfsrevisor, zijn niet geschreven in een internationale context, zodat deze de evolutie op internationaal niveau niet hebben gevolgd. Door dit tijdsverschil bestaan er dan ook mogelijks afwijkingen tussen de terminologie van de wettekst en de internationaal gehanteerde terminologie, in het bijzonder voor wat de draagwijdte van de opdracht en de verslaggeving van de commissaris en/of de bedrijfsrevisor betreft.

Het is de wet die de opdracht van de bedrijfsrevisor bepaalt en de elementen aangeeft waarover de bedrijfsrevisor verslag moet uitbrengen. De uit te voeren werkzaamheden om hiertoe te komen, worden evenwel niet door de wet omschreven.

In dit kader heeft het IBR voor een aantal bijzondere opdrachten specifieke normen ontwikkeld. Deze blijven onverkort gelden, ongeacht de invoering van de ISA's en de ISRE's. Indien de uitvoering van de bijzondere opdracht een audit of een beoordeling (“beperkte controle”) vergt, hetzij expliciet hetzij impliciet, zal dit dienen te gebeuren conform de ISA’s of de ISRE’s. De toepassing van de ISA's zal evenwel evenredig zijn aan de omvang en de complexiteit van de gecontroleerde entiteit en de opdracht. Het is niet nodig om te voldoen aan alle ISA's en hun vereisten. Paragraaf 18 van ISA 200 verduidelijkt immers: "De auditor dient te voldoen aan alle ISA's die relevant zijn voor de controle. Een ISA is relevant voor de controle wanneer de ISA van kracht is en de in de ISA aangegeven omstandigheden bestaan." Een ISA of vereiste dient derhalve slechts te worden toegepast indien relevant. De Raad van het IBR publiceerde reeds op 16 april 2013 een omzendbrief omtrent de proportionele toepassing van de ISA’s  (cf. Omzendbrief 2013/05: Proportionele toepassing van de ISA's in functie van de omvang en de complexiteit van de entiteit ("scalability" van de ISA's)).

Dit geldt overigens ook voor de andere bijzondere opdrachten waarvoor geen specifieke normen voor de beroepsuitoefening werden ontwikkeld of voor opdrachten die door andere wet- en regelgeving aan de commissaris en/of bedrijfsrevisor worden toevertrouwd.

Voor meer informatie, zie Omzendbrief 2015/04: Impact van de ISA's en de ISRE's op de andere normen van het IBR en Omzendbrief 2016/03: Toepassing van de ISA's en de ISRE's en praktische nota's met betrekking tot de uitvoering van bepaalde bijzondere opdrachten voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.