Op welk ogenblik sorteert het ontslag van de commissaris effect en bestaat er een specifieke procedure om in zijn vervanging te voorzien?

Gepubliceerd op 5 juli 2019

beëindiging van het mandaat van commissaris > ontslagname door commissaris

Antwoord:

Artikel 135, § 1 van het Wetboek van vennootschappen  / artikel 3:66, § 1. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalt dat “de commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden opgezegd door de algemene vergadering. (...)

Behoudens gewichtige persoonlijke redenen mogen de commissarissen tijdens hun opdracht geen ontslag nemen tenzij ter algemene vergadering en nadat zij deze schriftelijk hebben ingelicht over de beweegredenen van hun ontslag.”.

Overeenkomstig deze bepaling sorteert de opzegging / het ontslag van de commissaris effect op de algemene vergadering, voor zover dit punt op rechtsgeldige wijze op de agenda werd geplaatst. De wet verbiedt de algemene vergadering echter niet om kennis te nemen van een opzegging / ontslag dat effect zou sorteren op een later tijdstip (na het verstrijken van het mandaat van de commissaris of op het einde van het boekjaar, bijvoorbeeld).

Ten aanzien van de vervanging van de ontslagnemende commissaris, moet de benoemingsprocedure zoals bepaald in artikel 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden toegepast.

In voorkomend geval komt de ondernemingsraad tussen in de procedure, zowel voor de opzegging / het ontslag als voor de benoeming van een nieuwe commissaris.

Zowel de opzegging / het ontslag als de benoeming van een nieuwe commissaris moeten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat, overeenkomstig artikel 135, § 2 van het Wetboek van vennootschappen / artikel 3:66 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecontroleerde vennootschap en de commissaris het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, bedoeld in artikel 32 van de wet van 7 december 2016 houdende de organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, in kennis dienen te stellen hetzij van het ontslag, hetzij van de opzegging van de commissaris. Deze kennisgeving dient telkens op afdoende wijze te zijn vergezeld met de redenen hetzij voor dit ontslag, hetzij voor deze opzegging, en dit ongeacht of de voortijdige onderbreking van het mandaat al dan niet in onderling overleg is overeengekomen.

Zie ook advies.

Vorige pagina

______________________________

Disclaimer: De Stichting Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) geeft op een autonome wijze, dus los van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), antwoorden op vragen van bedrijfsrevisoren met betrekking tot revisorale opdrachten. Deze adviezen vertegenwoordigen dus niet noodzakelijk het standpunt van de Raad van het IBR. Het formeel standpunt van het IBR kan enkel via de officiële organen, met name de Raad of, in voorkomend geval, het Uitvoerend comité worden ingewonnen. Hoewel het ICCI met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele waarborg geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. De FAQ’s betreffende de ISA’s, ISRE’s en ISQC 1 werden opgesteld in overleg met de werkgroep ISA & ISQC 1 en de Commissie Normen van het IBR.